1. Mojsije sazva svu zajednicu sinova Izraelovih pa im reèe: "Ovo vam je Jahve naložio da èinite:

2. Neka se posao obavlja šest dana. Sedmi dan neka vam bude sveti dan, dan potpunog poèinka u èast Jahvi. Tko bi radio u taj dan neka se kazni smræu.

3. Na subotnji dan ni vatre ne ložite po svojim stanovima."

4. Nadalje Mojsije reèe svoj zajednici izraelskoj: "Ovo je Jahve naredio:

5. Meðu sobom pokupite prinos Jahvi! Tko god je plemenita srca neka Jahvi donese prinos: zlata, srebra i tuèa;

6. ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana;

7. uèinjenih ovnujskih koža, onda finih koža, bagremova drva,

8. ulja za svjetlo, mirodija za ulje pomazanja i miomirisni tamjan;

9. oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u opleæak i naprsnik.

10. A svi koji su meðu vama vješti neka doðu praviti što je Jahve naredio:

11. Prebivalište, njegov Šator i pokrov; njegove kuke i trenice, njegove prijeènice i stupce; njegova podnožja;

12. njegov Kovèeg i motke; Pomirilište pa zavjesu za zaklon;

13. stol s njegovim motkama i sve njegove potrepštine; prinesene hljebove;

14. svijeænjak za svjetlo, njegov pribor i njegove svijeæe, onda ulje za svjetlo;

15. kadioni žrtvenik i njegove motke; ulje za pomazanje i miomirisni tamjan; zastorak na ulazu u Prebivalište;

16. žrtvenik za žrtve paljenice s njegovom rešetkom od tuèa; motke za nj i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak;

17. zastore za dvorište; stupce i njihova podnožja, pa zastor na ulazu u dvorište;

18. koèiæe za Prebivalište i koèiæe za dvorište s njihovim uzicama;

19. sveèano ruho za vršenje službe u Svetištu - posveæena odijela za sveæenika Arona i odijela za sveæenièku službu njegovih sinova."

20. Nato se sva izraelska zajednica povuèe ispred Mojsija.

21. A onda svatko koga je srce vuklo i duša poticala doðe noseæi svoj prinos u èast Jahvi za gradnju Šatora sastanka, za svaku službu u njemu i za posveæena odijela.

22. Strèaše se muževi i žene: svi koje je srce vuklo donesoše zapinjaèa, naušnica, prstenja, narukvica, ogrlica i svakovrsna zlatnog nakita; svi koji bijahu zavjetovali kakvu zlatninu u èast Jahvi.

23. Svi kod kojih se našlo ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, uèinjenih ovnujskih koža ili finih koža donesoše svoje.

24. Nadalje, svatko tko je mogao dati kakav dar u srebru ili tuèu donese to kao prinos u èast Jahvi. Svatko u koga se našlo bagremova drva za upotrebu u bilo kojem poslu, donese ga.

25. Sve žene koje su bile vješte prele su svojim rukama i donosile što bijahu oprele: ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.

26. Sve opet žene koje je njihovo srce poticalo zbog njihove vještine prele su kostrijet.

27. Glavari su donosili oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u opleæak i naprsnik;

28. pa mirodije i ulje za svjetlo, ulje za pomazanje i miomirisni tamjan.

29. I tako Izraelci - svi ljudi i sve žene koje je srce poticalo da pridonesu bilo što poslu koji je Jahve po Mojsiju naredio da se izvrši - donesoše to kao dragovoljan prinos u èast Jahvi.

30. Potom reèe Mojsije Izraelcima: "Vidite! Jahve je po imenu pozvao Besalela, sina Urijeva, od koljena Hurova a iz plemena Judina.

31. Njega je napunio duhom Božjim, dao mu umješnost, sposobnost i razumijevanje u svim poslovima:

32. da zamišlja nacrte i da radove izvodi od zlata, srebra i tuèa;

33. da reže dragulje za umetanje; da urezuje u drvetu i da umješno radi svaki posao.

34. Njemu i Oholiabu, sinu Ahisamakovu, od plemena Danova, udijeli i sposobnost da pouèavaju druge.

35. Obdari ih umještvom u svakom poslu rezbarskom, krojaèkom, veziljskom i tkalaèkom; oni tkaju tkanine od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, sposobni su u svakom poslu i vješti u nacrtima.

“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina