1. kai egeneto anhr ex orouV efraim kai onoma autw mica

2. kai eipen th mhtri autou ciliouV kai ekaton arguriou touV lhmfqentaV soi kai exwrkisaV kai eipaV en toiV wsin mou idou to argurion par' emoi egw elabon auto kai eipen h mhthr autou euloghmenoV o uioV mou tw kuriw

3. kai apedwken touV ciliouV kai ekaton tou arguriou th mhtri autou kai eipen h mhthr autou agiasmw hgiasa to argurion tw kuriw ek thV ceiroV mou kata monaV tou poihsai glupton kai cwneuton kai nun epistreyw auta soi kai apodwsw soi auto

4. kai apedwken to argurion th mhtri autou kai elaben h mhthr autou diakosiouV tou arguriou kai edwken auto tw cwneuth kai epoihsen auto glupton kai cwneuton kai egeneto en tw oikw mica

5. kai o anhr mica autw oikoV qeou kai epoihsen efoud kai qerafin kai eneplhsen thn ceira enoV twn uiwn autou kai egenhqh autw eiV ierea

6. en taiV hmeraiV ekeinaiV ouk hn basileuV en israhl anhr to agaqon en ofqalmoiV autou epoiei

7. kai egeneto paidarion ek bhqleem dhmou iouda ek thV suggeneiaV iouda kai autoV leuithV kai autoV parwkei ekei

8. kai eporeuqh o anhr ek thV polewV iouda ek bhqleem paroikein ou ean eurh kai egenhqh eiV oroV efraim ewV oikou mica tou poihsai thn odon autou

9. kai eipen autw mica poqen erch kai eipen proV auton leuithV egw eimi ek bhqleem iouda kai egw poreuomai paroikein ou ean eurw

10. kai eipen autw mica kaqou met' emou kai genou moi eiV patera kai eiV ierea kai egw dwsw soi deka arguriou eiV hmeraV kai zeugoV imatiwn kai ta proV to zhn sou kai eporeuqh o leuithV

11. kai hrxato paroikein para tw andri kai egenhqh autw to paidarion wV eiV twn uiwn autou

12. kai eneplhsen mica thn ceira tou leuitou kai egenhqh autw to paidarion eiV ierea kai hn en tw oikw mica

13. kai eipen mica nun egnwn oti hgaqopoihsen me kurioV oti egenhqh moi o leuithV eiV ierea

“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina