1. en taiV hmeraiV ekeinaiV ouk hn basileuV en israhl kai en taiV hmeraiV ekeinaiV ezhtei h fulh tou dan eauth klhronomian tou katoikein oti ouk epesen auth ewV twn hmerwn ekeinwn en mesw fulwn israhl klhronomia

2. kai exapesteilan oi uioi dan ek twn suggeneiwn autwn pente andraV apo merouV autwn uiouV dunamewV ek saraa kai esqaol tou kataskeyasqai thn ghn kai exicniasai authn kai eipan proV autouV poreuesqe kai exeraunhsate thn ghn kai paregenonto eiV oroV efraim ewV oikou mica kai katepausan ekei

3. autwn ontwn para tw oikw mica kai autoi epegnwsan thn fwnhn tou paidariou tou newterou tou leuitou kai exeklinan ekei kai eipan autw tiV hgagen se wde kai ti poieiV entauqa kai ti soi estin wde

4. kai eipen proV autouV outwV kai outwV epoihsen moi mica kai emisqwsato me kai egenhqhn autw eiV ierea

5. kai eipan autw eperwthson dh en tw qew kai gnwsomeqa ei kateuodoi h odoV hmwn hn hmeiV poreuomeqa ep' authn

6. kai eipen autoiV o iereuV poreuesqe eiV eirhnhn enwpion kuriou h odoV umwn kaq' hn umeiV poreuesqe en auth

7. kai eporeuqhsan oi pente andreV kai paregenonto eiV laisa kai eidon ton laon ton katoikounta en auth kaqhmenon en elpidi kata thn sugkrisin twn sidwniwn hsucazontaV en elpidi kai mh dunamenouV lalhsai rhma oti makran eisin apo sidwnoV kai logoV ouk hn autoiV meta suriaV

8. kai paregenonto oi pente andreV proV touV adelfouV autwn eiV saraa kai esqaol kai elegon autoiV oi adelfoi autwn ti umeiV kaqhsqe

9. kai eipan anasthte kai anabwmen ep' autouV oti eishlqamen kai eneperiepathsamen en th gh ewV laisa kai eidomen ton laon ton katoikounta en auth en elpidi kata to sugkrima twn sidwniwn kai makran apeconteV ek sidwnoV kai logoV ouk hn autoiV meta suriaV alla anasthte kai anabwmen ep' autouV oti eurhkamen thn ghn kai idou agaqh sfodra kai umeiV siwpate mh oknhshte tou poreuqhnai tou elqein kai kataklhronomhsai thn ghn

10. hnika an eiselqhte hxete proV laon pepoiqota kai h gh eurucwroV oti paredwken authn o qeoV en ceiri umwn topoV ou ouk estin ekei usterhma pantoV rhmatoV osa en th gh

11. kai aphran ek suggeneiaV tou dan ek saraa kai esqaol exakosioi andreV periezwsmenoi skeuh polemika

12. kai anebhsan kai parenebalosan en kariaqiarim en iouda dia touto eklhqh tw topw ekeinw parembolh dan ewV thV hmeraV tauthV idou katopisqen kariaqiarim

13. parhlqan ekeiqen kai hlqan ewV tou orouV efraim kai hlqon ewV oikou mica

14. kai apekriqhsan oi pente andreV oi poreuomenoi kataskeyasqai thn ghn kai eipan proV touV adelfouV autwn ei oidate oti en toiV oikoiV toutoiV efoud kai qerafin kai glupton kai cwneuton kai nun gnwte ti poihsete

15. kai exeklinan ekei kai eishlqosan eiV ton oikon tou paidariou tou leuitou eiV ton oikon mica kai hspasanto auton

16. kai oi exakosioi andreV periezwsmenoi skeuh polemika esthlwmenoi para thn quran tou pulwnoV oi ek twn uiwn dan

17. kai anebhsan oi pente andreV oi poreuomenoi kataskeyasqai thn ghn epelqonteV ekei elabon to glupton kai to efoud kai to qerafin kai to cwneuton kai o iereuV esthlwmenoV para th qura tou pulwnoV kai oi exakosioi andreV oi periezwsmenoi skeuh polemika

18. kai outoi eishlqon eiV oikon mica kai elabon to glupton kai to efoud kai to qerafin kai to cwneuton kai eipen proV autouV o iereuV ti umeiV poieite

19. kai eipan proV auton kwfeuson epiqeV thn ceira sou epi to stoma sou kai elqe meq' hmwn kai esh hmin eiV patera kai eiV ierea mh beltion einai se ierea oikou androV enoV h ginesqai se ierea fulhV kai suggeneiaV en israhl

20. kai hgaqunqh h kardia tou ierewV kai elaben to efoud kai to qerafin kai to glupton kai to cwneuton kai eishlqen en mesw tou laou

21. kai epestreyan kai aphlqan kai etaxan thn panoikian kai thn kthsin autou thn endoxon emprosqen autwn

22. autwn de memakrugkotwn apo tou oikou mica kai idou mica kai oi andreV oi sun tw oikw meta mica ekrazon katopisw uiwn dan

23. kai epestreyan oi uioi dan ta proswpa autwn kai eipan proV mica ti estin soi oti ekraxaV

24. kai eipen mica oti to glupton mou o epoihsa emautw elabete kai ton ierea kai aphlqate kai ti emoi eti kai ti touto legete moi ti touto krazeiV

25. kai eipon proV auton oi uioi dan mh akousqhtw dh h fwnh sou meq' hmwn mhpote apanthswsin umin andreV katwdunoi yuch kai prosqhseiV thn yuchn sou kai thn yuchn tou oikou sou

26. kai eporeuqhsan oi uioi dan eiV thn odon autwn kai eiden mica oti iscuroteroi eisin autou kai exeneusen kai anestreyen eiV ton oikon autou

27. kai autoi elabon osa epoihsen mica kai ton ierea oV hn autw kai hlqon ewV laisa epi laon hsucazonta kai pepoiqota kai epataxan autouV en stomati romfaiaV kai thn polin eneprhsan

28. kai ouk estin exairoumenoV oti makran estin apo sidwniwn kai logoV ouk estin autoiV meta anqrwpwn kai auth en koiladi h estin tou oikou rowb kai wkodomhsan thn polin kai katwkhsan en auth

29. kai ekalesan to onoma thV polewV dan kata to onoma tou patroV autwn oV egenhqh tw israhl kai hn laiV onoma th polei to proteron

30. kai anesthsan eautoiV oi uioi tou dan to glupton mica kai iwnaqan uioV ghrswm uiou mwush autoV kai oi uioi autou hsan iereiV th fulh dan ewV thV hmeraV thV metoikesiaV thV ghV

31. kai etaxan eautoiV to glupton mica o epoihsen pasaV taV hmeraV osaV hn o oikoV tou qeou en shlw

“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina