1. kai anebh aggeloV kuriou apo galgal epi ton klauqmwna kai epi baiqhl kai epi ton oikon israhl kai eipen proV autouV kurioV kurioV anebibasen umaV ex aiguptou kai eishgagen umaV eiV thn ghn hn wmosen toiV patrasin umwn tou dounai umin kai eipen umin ou diaskedasw thn diaqhkhn mou thn meq' umwn eiV ton aiwna

2. kai umeiV ou diaqhsesqe diaqhkhn toiV egkaqhmenoiV eiV thn ghn tauthn oude toiV qeoiV autwn ou mh proskunhshte alla ta glupta autwn suntriyete kai ta qusiasthria autwn kataskayete kai ouk eishkousate thV fwnhV mou ote tauta epoihsate

3. kai egw eipa ou prosqhsw tou metoikisai ton laon on eipa tou exoleqreusai autouV ek proswpou umwn kai esontai umin eiV sunocaV kai oi qeoi autwn esontai umin eiV skandalon

4. kai egeneto wV elalhsen o aggeloV kuriou touV logouV toutouV proV panta israhl kai ephren o laoV thn fwnhn autwn kai eklausan

5. dia touto eklhqh to onoma tou topou ekeinou klauqmwn kai equsan ekei tw kuriw

6. kai exapesteilen ihsouV ton laon kai aphlqan oi uioi israhl ekastoV eiV ton oikon autou kai eiV thn klhronomian autou tou kataklhronomhsai thn ghn

7. kai edouleusen o laoV tw kuriw pasaV taV hmeraV ihsou kai pasaV taV hmeraV twn presbuterwn osoi emakrohmereusan meta ihsoun osoi egnwsan pan to ergon kuriou to mega o epoihsen tw israhl

8. kai eteleuthsen ihsouV uioV nauh douloV kuriou uioV ekaton deka etwn

9. kai eqayan auton en oriw thV klhronomiaV autou en qamnaqareV en orei efraim apo borra tou orouV gaaV

10. kai pasa h genea ekeinh proseteqhsan proV touV pateraV autwn kai anesth genea etera met' autouV osoi ouk egnwsan ton kurion kai to ergon o epoihsen tw israhl

11. kai epoihsan oi uioi israhl to ponhron enantion kuriou kai elatreuon toiV baalim

12. kai egkatelipon ton kurion qeon twn paterwn autwn ton exagagonta autouV ek ghV aiguptou kai eporeuqhsan opisw qewn eterwn apo twn qewn twn lawn twn perikuklw autwn kai prosekunhsan autoiV kai parwrgisan ton kurion

13. kai egkatelipon ton kurion kai elatreusan th baal kai taiV astartaiV

14. kai wrgisqh qumw kurioV tw israhl kai paredwken autouV en ceiri pronomeuontwn kai epronomeusan autouV kai apedoto autouV en ceiri twn ecqrwn autwn kukloqen kai ouk hdunasqhsan antisthnai kata proswpon twn ecqrwn autwn

15. en pasin oiV eporneuon kai ceir kuriou hn autoiV eiV kaka kaqwV elalhsen kurioV kai kaqwV wmosen kurioV kai exeqliyen autouV sfodra

16. kai hgeiren autoiV kurioV kritaV kai eswsen autouV ek ceiroV twn pronomeuontwn autouV

17. kai ge twn kritwn autwn ouk ephkousan oti exeporneusan opisw qewn eterwn kai prosekunhsan autoiV kai parwrgisan ton kurion kai exeklinan tacu ek thV odou hV eporeuqhsan oi patereV autwn tou eisakouein entolaV kuriou ouk epoihsan outwV

18. kai oti hgeiren autoiV kurioV kritaV kai hn kurioV meta tou kritou kai eswsen autouV ek ceiroV twn ecqrwn autwn pasaV taV hmeraV tou kritou oti pareklhqh kurioV apo tou stenagmou autwn apo proswpou twn poliorkountwn autouV kai kakountwn autouV

19. kai egeneto wV apeqnhsken o krithV kai apestreyan kai palin diefqeiran uper touV pateraV autwn poreuqhnai opisw qewn eterwn latreuein autoiV kai proskunein autoiV ouk aperriyan ta epithdeumata autwn kai ouk apesthsan apo thV odou autwn thV sklhraV

20. kai wrgisqh qumw kurioV en tw israhl kai eipen anq' wn osa egkatelipan to eqnoV touto thn diaqhkhn mou hn eneteilamhn toiV patrasin autwn kai ouc uphkousan thV fwnhV mou

21. kai egw ou prosqhsw tou exarai andra ek proswpou autwn apo twn eqnwn wn katelipen ihsouV kai afhken

22. tou peirasai en autoiV ton israhl ei fulassontai thn odon kuriou poreuesqai en auth on tropon efulaxanto oi patereV autwn h ou

23. kai afhken kurioV ta eqnh tauta tou mh exarai auta to tacoV kai ou paredwken auta en ceiri ihsou

“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina