1. kai tauta ta eqnh afhken ihsouV wste peirasai en autoiV ton israhl pantaV touV mh egnwkotaV pantaV touV polemouV canaan

2. plhn dia taV geneaV twn uiwn israhl tou didaxai autouV polemon plhn oi emprosqen autwn ouk egnwsan auta

3. taV pente satrapeiaV twn allofulwn kai panta ton cananaion kai ton sidwnion kai ton euaion ton katoikounta ton libanon apo tou orouV tou balaermwn ewV lobwhmaq

4. kai egeneto wste peirasai en autoiV ton israhl gnwnai ei akousontai taV entolaV kuriou aV eneteilato toiV patrasin autwn en ceiri mwush

5. kai oi uioi israhl katwkhsan en mesw tou cananaiou kai tou cettaiou kai tou amorraiou kai tou ferezaiou kai tou euaiou kai tou iebousaiou

6. kai elabon taV qugateraV autwn eautoiV eiV gunaikaV kai taV qugateraV autwn edwkan toiV uioiV autwn kai elatreusan toiV qeoiV autwn

7. kai epoihsan oi uioi israhl to ponhron enanti kuriou kai epelaqonto kuriou qeou autwn kai elatreusan taiV baalim kai toiV alsesin

8. kai wrgisqh qumw kurioV en tw israhl kai apedoto autouV eiV ceiraV cousarsaqwm basilewV suriaV potamwn kai edouleusan autw oktw eth

9. kai ekekraxan oi uioi israhl proV kurion kai hgeiren kurioV swthra tw israhl kai eswsen autouV ton goqonihl uion kenez adelfon caleb ton newteron autou kai eishkousen autou

10. kai egeneto ep' auton pneuma kuriou kai ekrinen ton israhl kai exhlqen epi ton polemon kai paredwken kurioV en ceiri autou ton cousarsaqwm basilea suriaV kai ekrataiwqh h ceir autou epi ton cousarsaqwm

11. kai hsucasen h gh eth penthkonta kai apeqanen goqonihl uioV kenez

12. kai proseqento oi uioi israhl poihsai to ponhron enanti kuriou kai eniscusen kurioV ton eglwm basilea mwab epi ton israhl dia to pepoihkenai autouV to ponhron enanti kuriou

13. kai proshgagen proV auton pantaV touV uiouV ammwn kai amalhk kai eporeuqh kai epataxen ton israhl kai eklhronomhsen thn polin twn foinikwn

14. kai edouleusan oi uioi israhl tw eglwm basilei mwab eth deka oktw

15. kai ekekraxan oi uioi israhl proV kurion kai hgeiren autoiV kurioV swthra ton awd uion ghra uiou tou iemeni andra amfoterodexion kai apesteilan oi uioi israhl dwra en ceiri autou tw eglwm basilei mwab

16. kai epoihsen eautw awd macairan distomon spiqamhV to mhkoV kai periezwsato authn upo ton manduan epi ton mhron ton dexion autou

17. kai proshnegken ta dwra tw eglwm basilei mwab kai eglwm anhr asteioV sfodra

18. kai egeneto wV sunetelesen awd prosferwn ta dwra kai exapesteilen touV airontaV ta dwra

19. kai eglwm anestreyen apo twn gluptwn meta thV galgal kai eipen awd logoV moi krufioV proV se basileu kai eipen eglwm pasin ek mesou kai exhlqon ap' autou panteV oi parasthkonteV autw

20. kai awd eishlqen proV auton kai autoV ekaqhto en tw uperww tw qerinw autou monwtatoV kai eipen awd logoV qeou moi proV se basileu kai exanesth apo tou qronou eglwm egguV autou

21. kai egeneto ama tou anasthnai exeteinen awd thn ceira thn aristeran autou kai elaben thn macairan apo tou mhrou tou dexiou autou kai enephxen authn eiV thn koilian eglwm

22. kai epeishnegken kai ge thn labhn opisw thV flogoV kai apekleisen to stear kata thV flogoV oti ouk exespasen thn macairan ek thV koiliaV autou

23. kai exhlqen awd eiV thn prostada kai apekleisen taV quraV tou uperwou ep' auton kai esfhnwsen

24. kai autoV exhlqen kai oi paideV autou eishlqon kai eidon kai idou ai qurai tou uperwou apokekleismenai kai eipan mhpote proV difrouV kaqhtai en th apocwrhsei tou koitwnoV

25. kai prosemeinan aiscunomenoi kai idou ouk hn o anoigwn taV quraV tou uperwou kai elabon thn kleida kai hnoixan kai idou o kurioV autwn peptwkwV epi thn ghn teqnhkwV

26. kai awd dieswqh ewV eqorubounto kai ouk hn o prosnown autw kai autoV parhlqen ta glupta kai dieswqh eiV seirwqa

27. kai egeneto hnika hlqen kai esalpisen keratinh en orei efraim kai katebhsan sun autw oi uioi israhl kai autoV emprosqen autwn

28. kai eipen proV autouV katabainete opisw mou oti paredwken kurioV o qeoV touV ecqrouV umwn thn mwab en ceiri umwn kai katebhsan opisw autou kai prokatelabonto taV diabaseiV tou iordanou thV mwab kai ouk afhkan andra diabhnai

29. kai epataxan thn mwab en tw kairw ekeinw wsei deka ciliadaV andrwn pantaV touV machtaV touV en autoiV kai panta andra dunamewV kai ou dieswqh anhr

30. kai enetraph mwab en th hmera ekeinh upo thn ceira israhl kai hsucasen h gh ogdohkonta eth kai ekrinen autouV awd ewV ou apeqanen

31. kai meta touton anesth samegar uioV anaq kai epataxen touV allofulouV eiV exakosiouV andraV ektoV moscwn twn bown kai eswsen autoV ton israhl

“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina