1. kai eipen proV auton anhr efraim ti to rhma touto epoihsaV hmin tou mh kalesai hmaV ote exeporeuou polemhsai en th madiam kai ekrinonto met' autou krataiwV

2. kai eipen proV autouV ti epoihsa nun kaqwV umeiV ouci kreittw epifullideV efraim h trughtoV abiezer

3. en ceiri umwn paredwken kurioV touV arcontaV madiam ton wrhb kai ton zhb kai ti hdunasqhn poihsai kaqwV umeiV kai katepausan tote anhke to pneuma autwn ap' autou en tw lalhsai auton ton logon touton

4. kai hlqen gedewn epi ton iordanhn kai diebh autoV kai oi triakosioi andreV met' autou oligoyucounteV kai peinwnteV

5. kai eipen toiV andrasin sokcwq dote dh artouV tw law tw met' emou oti peinwsin egw de diwkw opisw zebee kai salmana basilewn madiam

6. kai eipan oi arconteV sokcwq mh ceir zebee kai salmana nun en th ceiri sou oti dwsomen th stratia sou artouV

7. kai eipen gedewn ouc outwV en tw dounai kurion ton zebee kai salmana en th ceiri mou kai kataxanw taV sarkaV umwn en taiV akanqaiV thV erhmou kai en taiV barkonnim

8. kai anebh ekeiqen eiV fanouhl kai elalhsen proV autouV kata tauta kai apekriqhsan autw oi andreV fanouhl on tropon apekriqhsan autw oi andreV sokcwq

9. kai eipen toiV andrasin fanouhl legwn en tw epistrefein me met' eirhnhV kataskayw ton purgon touton

10. kai zebee kai salmana en karkar kai h parembolh autwn met' autwn wsei pentekaideka ciliadeV oi kataleifqenteV en pash parembolh uiwn anatolwn kai oi peptwkoteV hsan ekaton kai eikosi ciliadeV andrwn espasmenwn romfaian

11. kai anebh gedewn odon katoikountwn en skhnaiV anatolwn thV nabeq ex enantiaV zebee kai epataxen thn parembolhn h de parembolh hn pepoiquia

12. kai efugen zebee kai salmana kai ediwxen opisw autwn kai ekrathsen touV duo basileiV madiam ton zebee kai ton salmana kai pasan thn parembolhn autwn exetriyen

13. kai anestreyen gedewn uioV iwaV ek tou polemou apo anabasewV areV

14. kai sunelabon paidarion ek twn andrwn sokcwq kai ephrwthsen auton kai apegrayato proV autouV touV arcontaV sokcwq kai touV presbuterouV authV ebdomhkonta epta andraV

15. kai paregeneto gedewn proV touV arcontaV sokcwq kai eipen autoiV idou zebee kai salmana di' ouV wneidisate me legonteV mh ceir zebee kai salmana nun en th ceiri sou oti dwsomen toiV andrasin sou toiV eklelumenoiV artouV

16. kai elaben touV arcontaV kai touV presbuterouV thV polewV kai katexanen autouV en taiV akanqaiV thV erhmou kai taiV barakhnim kai katexanen en autoiV andraV sokcwq

17. kai ton purgon fanouhl kateskayen kai apekteinen touV andraV thV polewV

18. kai eipen proV zebee kai salmana pou oi andreV ouV apekteinate en qabwr kai eipan wsei su omoioV soi omoioV autwn wV eidoV morfh uiwn basilewn

19. kai eipen gedewn adelfoi mou kai uioi thV mhtroV mou eisin kai wmosen autoiV zh kurioV ei ezwogonhsate autouV ouk an apekteina umaV

20. kai eipen tw ieqer tw prwtotokw autou anastaV apokteinon autouV kai ouk espasen to paidarion autou thn macairan autou oti efobhqh oti hn newteroV

21. kai eipen zebee kai salmana anasta dh su kai apanthson hmin oti wV anhr h dunamiV autou kai anesth gedewn kai aneilen ton zebee kai ton salmana kai elaben touV mhniskouV touV en toiV trachloiV twn kamhlwn autwn

22. kai eipen anhr israhl proV gedewn arce en hmin su kai oi uioi sou oti seswkaV hmaV ek ceiroV madiam

23. kai eipen proV autouV gedewn ouk arxw egw umwn kai ouk arxei o uioV mou umwn kurioV arxei umwn

24. kai eipen proV autouV gedewn aithsomai par' umwn aithsin kai dote moi anhr enwtion twn skulwn autou oti enwtia crusa polla hn autoiV oti ismahlitai hsan

25. kai eipan didonteV dwsomen kai aneptuxen to imation autou kai erriyen ekei anhr enwtion crusoun twn skulwn autou

26. kai egenhqh o staqmoV twn enwtiwn twn cruswn wn hthsato sikloi cilioi kai eptakosioi crusou plhn twn sirwnwn kai twn ormiskwn enfwq kai twn peribolaiwn twn porfurwn twn epi toiV basileusin madiam kai plhn twn kloiwn twn cruswn twn en toiV trachloiV twn kamhlwn autwn

27. kai epoihsen auto gedewn eiV efoud kai esthsen auto en polei autou en efraqa kai exeporneusen paV israhl opisw autou ekei kai egeneto tw gedewn kai tw oikw autou eiV skandalon

28. kai enetraph madiam enwpion uiwn israhl kai ou proseqento arai kefalhn autwn kai hsucasen h gh eth tessarakonta en hmeraiV gedewn

29. kai eporeuqh ierobaal uioV iwaV kai katwkhsen en tw oikw autou

30. kai tw gedewn hsan ebdomhkonta uioi ekporeuomenoi ek mhrwn autou oti gunaikeV pollai hsan autw

31. kai h pallakh autou h en sikimoiV eteken autw kai ge auth uion kai epeqhken to onoma autou abimelec

32. kai apeqanen gedewn uioV iwaV en polia agaqh kai etafh en tw tafw iwaV tou patroV autou en efraqa patroV abiezri

33. kai egenhqh wV apeqanen gedewn kai apestrafhsan oi uioi israhl kai exeporneusan opisw twn baalim kai eqento autoiV ton baalberiq eiV diaqhkhn tou einai autoiV auton eiV qeon

34. kai ouk emnhsqhsan oi uioi israhl kuriou tou qeou autwn tou rusamenou autouV ek ceiroV pantwn twn ecqrwn autwn kukloqen

35. kai ouk epoihsan eleoV meta tou oikou ierobaal gedewn kata pasan thn agaqwsunhn hn epoihsen meta israhl

“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina