1. kai sunhcqhsan oi uioi efraim kai hlqon eiV sefina kai eipon proV iefqae ti oti eporeuqhV polemein en toiV uioiV ammwn kai hmaV ou keklhkaV poreuqhnai meta sou ton oikon sou emprhsomen en puri

2. kai eipen proV autouV iefqae anhr antidikwn hmhn egw kai o laoV mou kai oi uioi ammwn etapeinoun me sfodra kai ebohsa proV umaV kai ouk eswsate me ek ceiroV autwn

3. kai eidon oti ouk hn o swzwn kai eqemhn thn yuchn mou en th ceiri mou kai diebhn proV touV uiouV ammwn kai paredwken autouV kurioV en ceiri mou kai ina ti anebhte proV me th hmera tauth tou polemein en emoi

4. kai sunhqroisen iefqae pantaV touV andraV galaad kai epolemei ton efraim kai epataxan andreV galaad ton efraim oti eipan oi diaseswsmenoi tou efraim umeiV galaad en mesw efraim kai en mesw manassh

5. kai prokatelabonto andreV galaad taV diabaseiV tou iordanou tou efraim kai egenhqh oti eipan oi diaseswsmenoi tou efraim diabwmen kai eipan autoiV oi andreV galaad mh umeiV ek tou efraim kai eipan ouk esmen

6. kai eipan autoiV eipate dh sunqhma kai ou kathuqunan tou lalhsai outwV kai epelabonto autwn kai esfaxan autouV epi taV diabaseiV tou iordanou kai epesan ex efraim en tw kairw ekeinw duo tessarakonta ciliadeV

7. kai ekrinen iefqae ton israhl ex eth kai apeqanen iefqae o galaadithV kai etafh en th polei autou galaad

8. kai ekrinen met' auton ton israhl esebwn ek baiqleem

9. kai egenonto autw triakonta uioi kai triakonta qugatereV exapestalmenai exw kai triakonta gunaikaV eishgagen toiV uioiV autou exwqen kai ekrinen ton israhl epta eth

10. kai apeqanen esebwn kai etafh en bhqleem

11. kai ekrinen met' auton ton israhl ailwn o zaboulwnithV kai ekrinen ton israhl deka eth

12. kai apeqanen ailwn o zaboulwnithV en ailim kai eqayan auton en gh zaboulwn

13. kai ekrinen met' auton ton israhl labdwn uioV sellhm o fraaqwnithV

14. kai egenonto autw tessarakonta uioi kai triakonta uioi twn uiwn autou epibebhkoteV epi ebdomhkonta pwlouV kai ekrinen ton israhl oktw eth

15. kai apeqanen labdwn uioV sellhm o fraaqwnithV kai etafh en fraaqwn en gh efraim en orei lanak

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina