1. Mi elõnye van tehát a zsidóknak? S mi haszna a körülmetélésnek?

2. Minden tekintetben sok. Elõször is, az Isten rájuk bízta tanítását.

3. De hogyan? Ha vannak, akik hûtlenek lettek, vajon nem teszi hitetlenségük Isten hûségét hatástalanná?

4. Egyáltalán nem, ellenkezõleg: Isten igaz, még ha minden ember hazug is. Amint az Írás mondja: Hogy igaznak bizonyulj szavadban, s gyõzz, mikor pörölnek veled.

5. De mit szóljunk ahhoz, hogy gonoszságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát? Mert emberileg szólva nem igazságtalan az Isten, amikor haragjával sújt?

6. Egyáltalán nem. Különben mi címen ítélkeznék Isten a világ fölött?

7. De ha Isten igazsága hazugságom folytán csak nõttön-nõ az õ dicsõségére, miért marasztal el bûnösként?

8. S miért ne tennék rosszat, hogy jó származzék belõle, mint némelyek rágalmaznak bennünket, hangoztatva, hogy effélét állítunk. Ezeknek jogos az elmarasztalásuk.

9. Hogy áll tehát a dolog? Különbek vagyunk náluk? Egyáltalán nem. Az imént bizonyítottuk ugyanis, hogy a zsidók és a pogányok mind alá vannak vetve a bûnnek,

10. ahogy meg van írva: Nincs igaz egy sem,

11. nincs, aki értene, nincs, aki Istent keresné.

12. Mind letértek az útról, elfajzottak, nincs, aki jót tenne, nincs egy sem.

13. Tátongó sír a torkuk, nyelvük csalárdságot beszél, kígyók mérge van ajkukon.

14. Szájuk telve átokkal és keserûséggel,

15. lábuk gyors a vérontásra.

16. Ösvényeiken baj és nyomor,

17. a béke útját nem ismerik,

18. Isten félelme nincs szemük elõtt.

19. Mi azonban tudjuk, hogy amit a törvény mond, azokra vonatkozik, akik a törvénynek alá vannak vetve. Tehát némuljon el minden száj, és az egész világ vallja magát Isten elõtt bûnösnek.

20. Mert a törvény szerinti tettek senkit sem tesznek elõtte igazzá, hiszen a bûn megismerésének is a törvény az alapja.

21. Most azonban az Isten elõtti megigazulás a törvénytõl függetlenül lett nyilvánvalóvá, amint a törvény és a próféták is tanúsítják:

22. az az Isten elõtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitbõl ered, és amely minden hívõnek szól. Ebben nincs különbség.

23. Mert mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik az Isten dicsõségét.

24. Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejébõl, Jézus Krisztus megváltása árán.

25. Õt adta oda Isten véres engesztelõ áldozatul a hitben, hogy kimutassa igazságosságát. Isten végtelen türelmében elnézte a korábban elkövetett vétkeket,

26. hogy igazságosságát most kimutassa. Mert amint õ igaz, úgy akar igazzá tenni mindenkit, aki Jézusban hisz.

27. Hol marad tehát dicsekvésed? Szétfoszlott. Mely törvény alapján? Vajon a tettek törvénye alapján? Nem, hanem a hit törvénye szerint.

28. Mi azt valljuk, hogy az ember a hit által válik igazzá, a törvény szerint tettektõl függetlenül.

29. Vajon csak a zsidóké az Isten, s nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is.

30. Ugyanaz az Isten teszi megigazulttá a hitbõl a körülmetéltet éppúgy, mint hite által a körülmetéletlent.

31. Ilyenformán megszüntetjük a törvényt a hittel? Szó sincs róla! Ellenkezõleg: erõsítjük a törvényt.

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina