1. ti oun to perisson tou ioudaiou h tiV h wfeleia thV peritomhV

2. polu kata panta tropon prwton men gar oti episteuqhsan ta logia tou qeou

3. ti gar ei hpisthsan tineV mh h apistia autwn thn pistin tou qeou katarghsei

4. mh genoito ginesqw de o qeoV alhqhV paV de anqrwpoV yeusthV kaqwV gegraptai opwV an dikaiwqhV en toiV logoiV sou kai nikhshV en tw krinesqai se

5. ei de h adikia hmwn qeou dikaiosunhn sunisthsin ti eroumen mh adikoV o qeoV o epiferwn thn orghn kata anqrwpon legw

6. mh genoito epei pwV krinei o qeoV ton kosmon

7. ei gar h alhqeia tou qeou en tw emw yeusmati eperisseusen eiV thn doxan autou ti eti kagw wV amartwloV krinomai

8. kai mh kaqwV blasfhmoumeqa kai kaqwV fasin tineV hmaV legein oti poihswmen ta kaka ina elqh ta agaqa wn to krima endikon estin

9. ti oun proecomeqa ou pantwV prohtiasameqa gar ioudaiouV te kai ellhnaV pantaV uf amartian einai

10. kaqwV gegraptai oti ouk estin dikaioV oude eiV

11. ouk estin o suniwn ouk estin o ekzhtwn ton qeon

12. panteV exeklinan ama hcreiwqhsan ouk estin poiwn crhstothta ouk estin ewV enoV

13. tafoV anewgmenoV o larugx autwn taiV glwssaiV autwn edoliousan ioV aspidwn upo ta ceilh autwn

14. wn to stoma araV kai pikriaV gemei

15. oxeiV oi podeV autwn ekceai aima

16. suntrimma kai talaipwria en taiV odoiV autwn

17. kai odon eirhnhV ouk egnwsan

18. ouk estin foboV qeou apenanti twn ofqalmwn autwn

19. oidamen de oti osa o nomoV legei toiV en tw nomw lalei ina pan stoma fragh kai upodikoV genhtai paV o kosmoV tw qew

20. dioti ex ergwn nomou ou dikaiwqhsetai pasa sarx enwpion autou dia gar nomou epignwsiV amartiaV

21. nuni de cwriV nomou dikaiosunh qeou pefanerwtai marturoumenh upo tou nomou kai twn profhtwn

22. dikaiosunh de qeou dia pistewV ihsou cristou eiV pantaV kai epi pantaV touV pisteuontaV ou gar estin diastolh

23. panteV gar hmarton kai usterountai thV doxhV tou qeou

24. dikaioumenoi dwrean th autou cariti dia thV apolutrwsewV thV en cristw ihsou

25. on proeqeto o qeoV ilasthrion dia thV pistewV en tw autou aimati eiV endeixin thV dikaiosunhV autou dia thn paresin twn progegonotwn amarthmatwn

26. en th anoch tou qeou proV endeixin thV dikaiosunhV autou en tw nun kairw eiV to einai auton dikaion kai dikaiounta ton ek pistewV ihsou

27. pou oun h kauchsiV exekleisqh dia poiou nomou twn ergwn ouci alla dia nomou pistewV

28. logizomeqa oun pistei dikaiousqai anqrwpon cwriV ergwn nomou

29. h ioudaiwn o qeoV monon ouci de kai eqnwn nai kai eqnwn

30. epeiper eiV o qeoV oV dikaiwsei peritomhn ek pistewV kai akrobustian dia thV pistewV

31. nomon oun katargoumen dia thV pistewV mh genoito alla nomon istwmen

“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina