1. Anðeo koji je govorio sa mnom vrati se tad i probudi me kao èovjeka koji se oda sna budi.

2. "Što vidiš?" - upita. Ja odgovorih: "Vidim, evo, svijeænjak, sav od zlata, s posudom za ulje vrh njega; i sedam je žižaka na svijeænjaku, sa sedam lijevaka za sedam žižaka što su na njemu.

3. Dvije su masline kraj njega, jedna njemu zdesna, druga slijeva."

4. Obratih se anðelu koji je govorio sa mnom i upitah ga: "Što je to, gospodaru?"

5. Anðeo koji je govorio sa mnom odgovori mi: "Zar ne znaš što je to?" Ja rekoh: "Ne, gospodaru."

6. [6a] On mi tad odgovori ovako: [6b]Evo rijeèi Jahvine Zerubabelu: "Ne silom niti snagom, veæ duhom mojim!" - rijeè je Jahve nad Vojskama.

7. Što si ti, goro velika? Pred Zreubabelom postaješ ravnica! On æe izvuæi krunišni kamen uz poklike: "Hvala! Hvala za njega!"

8. Doðe mi potom rijeè Jahvina:

9. Zerubabelove su ruke ovaj Dom utemeljile, njegove æe ga ruke završiti. I vi æete znati da me k vama poslao Jahve nad Vojskama.

10. [10a] Jer, tko je prezreo dan skromnih poèetaka? Radovat æe se kad vide olovni visak u ruci Zerubabelovoj. [10b] "Ovih sedam oèi su Jahvine što strijeljaju po svoj zemlji."

11. Tad progovorih i zapitah ga: "Što su one dvije masline desno i lijevo od svijeænjaka?"

12. Progovorih opet i upitah ga: "Što su one dvije maslinove granèice koje kroz dvije zlatne cijevi dolijevaju ulje?"

13. On mi odgovori: "Zar ne znaš što je to?" Odvratih: "Ne, gospodaru!"

14. On reèe: "To su dva Pomazanika koji stoje pred Gospodarem sve zemlje."

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina