1. Gle, dolazi dan Jahvin kada æe se podijeliti plijen usred tebe.

2. I sabrat æu sve narode u Jeruzalem u borbu. I zaposjest æe grad, opljaèkati kuæe i silovati žene. Polovina æe grada otiæi u izgnanstvo, ali Ostatak neæe biti istrijebljen iz grada.

3. Tada æe Jahve izaæi i boriti se protiv tih naroda kako on zna ratovati u dan ratni.

4. Noge æe mu, u dan onaj, stajati na Gori maslinskoj koja je nasuprot Jeruzalemu na istoku. I raskolit æe se Gora maslinska po srijedi, izmeðu istoka i zapada, u golemu dolinu: jedna æe se polovina pomaknuti na sjever, druga na jug.

5. Dolina Gore moje bit æe ispunjena od Goe pa do Jasola i bit æe zakrèena kao što je bila zakrèena poslije potresa u dane Uzije, kralja judejskog. Tada æe doæi Jahve, Bog tvoj, i svi sveci s njim.

6. U dan onaj neæe više biti ni studeni ni leda.

7. Bit æe to dan èudesan - znade ga Jahve - ni dan ni noæ; i u vrijeme veèeribit æe svjetlo.

8. U onaj dan žive æe vode poteæi iz Jeruzalema, pola k moru istoènom, pola kmoru zapadnom. Bit æe tako ljeti i zimi.

9. I Jahve æe biti kralj nad svom zemljom.

10. Sva æe se zemlja pretvoriti u ravnicu, od Gebe do Rimona negepskog. A Jeruzalem æe se uzvisiti na svom mjestu; i bit æe nastanjen - od Vrata Benjaminovih do Prvih vrata, to jest do Vrata ugaonih, i od Kule Hananeelove do Kraljeva tijeska.

11. Opet æe se stanovati u njemu, i više neæe biti prokletstva; Jeruzalem æe živjeti u miru.

12. A evo kojom æe ranom Jahve udariti sve narode koji budu zavojštili na Jeruzalem: meso æe im se raspadati dok budu na nogama; oèi æe im trunuti u dupljama, jezik gnjiti u ustima.

13. U dan onaj nastat æe meðu njima silan metež od Jahve: jedan æe drugoga za ruku hvatati, i ruka æe se jednoga dizati na drugoga.

14. I Juda æe se boriti u Jeruzalemu. Tu æe se sakupiti bogatstva svih okolnih naroda: zlato, srebro, odjeæa u velikoj množini.

15. A slièna æe rana pasti na konje, mazge, deve i magarce, i na svu stoku koja se naðe u tome taboru.

16. Tko preživi od svih naroda koji doðu na Jeruzalem, uzlazit æe godimice da se pokloni pred Kraljem, Jahvom nad Vojskama, i da slave Blagdan sjenica.

17. Ako koje pleme zemlje ne uzaðe u Jeruzalem da se pokloni pred Kraljem, Jahvom nad Vojskama, neæe biti kiše za njega.

18. Ako li pleme egipatsko ne uzaðe i ne doðe, stiæi æe ga isti udarac kojim æe Jahve udariti narode koji ne bi uzašli svetkovati Blagdan sjenica.

19. Takva æe biti kazna Egiptu i svim narodima koji ne budu uzašli da svetkuju Blagdan sjenica.

20. U onaj dan stajat æe na konjskim praporcima 'Jahvi posveæen'; a u Domu Jahvinu bit æe lonci kao žrtvene èaše pred žrtvenikom; ( 21) i svaki æe lonac u Jeruzalemu i u Judeji biti posveæen Jahvi nad Vojskama - svi koji budu htjeli žrtvovati uzimat æe ih i kuhati u njima. I u dan onaj neæe više biti trgovaca u Domu Jahve nad Vojskama.

“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina