1. I podigoh oèi i vidjeh: gle, èetvera bojna kola izlaze izmeðu dviju gora; a gore bijahu od mjedi.

2. U prvim kolima bijahu riði konji; u drugim kolima crni konji;

3. u treæim kolima bijeli konji, a u èetvrtim kolima konji šareni.

4. Obratih se anðelu koji je govorio sa mnom i upitah ga: "Što je to, gospodaru?"

5. Anðeo mi odgovori ovako: "Ti kreæu u èetiri vjetra nebeska pošto su stajali pred Gospodarem sve zemlje.

6. Riðani kreæu u zemlju istoènu; vranci u zemlju sjevernu; bijelci kreæu u zemlju zapadnu, a šarci kreæu u zemlju južnu."

7. Krepko oni stupaju, nestrpljivi da obiðu zemlju. On im reèe: "Idite, obiðite zemlju!" I oni krenuše obilaziti zemljom.

8. On me zovnu i reèe mi: "Vidi, oni koji su krenuli u sjevernu zemlju umirit æe gnjev moj u zemlji sjevernoj."

9. I doðe mi rijeè Jahvina:

10. "Uzmi prinose od izgnanika - od Heldaja, Tobije i Jedaje - i poði danas i uði u dom Jošije, sina Sefanijina, koji je došao iz Babilona.

11. Uzmi srebra i zlata, naèini krunu i stavi na glavu Jošui, sinu Josadakovu, velikom sveæeniku.

12. I reci mu: 'Ovako govori Jahve nad Vojskama: Evo èovjeka komu je ime Izdanak; ispod njega æe proklijati i on æe sazdati Svetište Jahvino.

13. On æe sazdati Svetište Jahvino i proslaviti se. On æe sjediti i vladati na prijestolju. A do njega æe na prijestolju biti sveæenik. Sklad savršen bit æe meðu njima.

14. A kruna neka ostane u Jahvinu Svetištu za spomen Heldaju, Tobiji, Jedaji i Jošiji, sinu Sefanijinu.

15. I oni koji su daleko doæi æe i sazdat æe Svetište Jahvino. Znat æete tako da me Jahve nad Vojskama k vama poslao.' To æe se zbiti ako zaista poslušate glas Jahve, Boga svojega."

“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina