1. kai epestreyen o aggeloV o lalwn en emoi kai exhgeiren me on tropon otan exegerqh anqrwpoV ex upnou autou

2. kai eipen proV me ti su blepeiV kai eipa ewraka kai idou lucnia crush olh kai to lampadion epanw authV kai epta lucnoi epanw authV kai epta eparustrideV toiV lucnoiV toiV epanw authV

3. kai duo elaiai epanw authV mia ek dexiwn tou lampadiou kai mia ex euwnumwn

4. kai ephrwthsa kai eipon proV ton aggelon ton lalounta en emoi legwn ti estin tauta kurie

5. kai apekriqh o aggeloV o lalwn en emoi kai eipen proV me ou ginwskeiV ti estin tauta kai eipa ouci kurie

6. kai apekriqh kai eipen proV me legwn outoV o logoV kuriou proV zorobabel legwn ouk en dunamei megalh oude en iscui all' h en pneumati mou legei kurioV pantokratwr

7. tiV ei su to oroV to mega pro proswpou zorobabel tou katorqwsai kai exoisw ton liqon thV klhronomiaV isothta caritoV carita authV

8. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

9. ai ceireV zorobabel eqemeliwsan ton oikon touton kai ai ceireV autou epitelesousin auton kai epignwsh dioti kurioV pantokratwr exapestalken me proV se

10. dioti tiV exoudenwsen eiV hmeraV mikraV kai carountai kai oyontai ton liqon ton kassiterinon en ceiri zorobabel epta outoi ofqalmoi kuriou eisin oi epibleponteV epi pasan thn ghn

11. kai apekriqhn kai eipa proV auton ti ai duo elaiai autai ai ek dexiwn thV lucniaV kai ex euwnumwn

12. kai ephrwthsa ek deuterou kai eipa proV auton ti oi duo kladoi twn elaiwn oi en taiV cersin twn duo muxwthrwn twn cruswn twn epiceontwn kai epanagontwn taV eparustridaV taV crusaV

13. kai eipen proV me ouk oidaV ti estin tauta kai eipa ouci kurie

14. kai eipen outoi oi duo uioi thV piothtoV paresthkasin tw kuriw pashV thV ghV

“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina