1. Tražite od Jahve dažda u vrijeme proljetno! Jahve stvara munje i daje kišu; èovjeku kruh daje, a stoci travu.

2. Lažno bajaju kumiri, prijevaru vide gatari, obmanu govore snovi, varljivu utjehu daju, zato kao stado blude ljudi, lutaju jer nemaju pastira.

3. Moj je gnjev planuo na pastire, i ja æu kaznom pohodit jarce. Da, Jahve nad Vojskama pohodit æe stado svoje, dom Judin. I uèinit æe da budu k'o gizdav konj u boju:

4. od njega æe poteæi kamen zaglavni, klin šatorski, od njega ubojit luk, od njega sve voðe.

5. Bit æe zajedno kao junaci što u boju gaze kao po blatu uliènom; vojevat æe, jer Jahve je s njima, i osramotit æe one koji konje jašu.

6. "Ojaèat æu dom Judin, spasiti dom Josipov. Opet æu ih naseliti, žao mi ih, i bit æe kao da ih nisam odbacio, jer ja sam Jahve, Bog njihov - uslišat æu ih."

7. Efrajimci bit æe kao junaci i radostit æe im se srce kao od vina: vidjet æe sinove svoje i veseliti se, u Jahvi æe klicati srce njihovo.

8. "Zazviždat æu im i sabrati ih, jer ja sam ih izbavio, bit æe opet brojni kao što bjehu.

9. Rasijao sam ih meðu narode, ali æe se oni u zemljama dalekim spomenuti mene, pouèit æe svoje sinove, i oni æe se vratiti.

10. Vratit æu ih iz zemlje egipatske, sabrat æu ih iz Asirije i dovest ih u zemlju gileadsku i na Libanon, i neæe biti dosta mjesta za njih."

11. Prijeæi æe more egipatsko, jer on æe udariti valove morske, sve dubine Nila presahnut æe. Bit æe oboren ponos Asirije, oduzeto žezlo Egiptu.

12. U Jahvi æe biti snaga njihova, njegovim æe se oni proslavit imenom - rijeè je Jahvina.

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina