1. toigaroun kai hmeiV tosouton econteV perikeimenon hmin nefoV marturwn ogkon apoqemenoi panta kai thn euperistaton amartian di upomonhV trecwmen ton prokeimenon hmin agwna

2. aforwnteV eiV ton thV pistewV archgon kai teleiwthn ihsoun oV anti thV prokeimenhV autw caraV upemeinen stauron aiscunhV katafronhsaV en dexia te tou qronou tou qeou ekaqisen

3. analogisasqe gar ton toiauthn upomemenhkota upo twn amartwlwn eiV auton antilogian ina mh kamhte taiV yucaiV umwn ekluomenoi

4. oupw mecriV aimatoV antikatesthte proV thn amartian antagwnizomenoi

5. kai eklelhsqe thV paraklhsewV htiV umin wV uioiV dialegetai uie mou mh oligwrei paideiaV kuriou mhde ekluou up autou elegcomenoV

6. on gar agapa kurioV paideuei mastigoi de panta uion on paradecetai

7. ei paideian upomenete wV uioiV umin prosferetai o qeoV tiV gar estin uioV on ou paideuei pathr

8. ei de cwriV este paideiaV hV metocoi gegonasin panteV ara noqoi este kai ouc uioi

9. eita touV men thV sarkoV hmwn pateraV eicomen paideutaV kai enetrepomeqa ou pollw mallon upotaghsomeqa tw patri twn pneumatwn kai zhsomen

10. oi men gar proV oligaV hmeraV kata to dokoun autoiV epaideuon o de epi to sumferon eiV to metalabein thV agiothtoV autou

11. pasa de paideia proV men to paron ou dokei caraV einai alla luphV usteron de karpon eirhnikon toiV di authV gegumnasmenoiV apodidwsin dikaiosunhV

12. dio taV pareimenaV ceiraV kai ta paralelumena gonata anorqwsate

13. kai trociaV orqaV poihsate toiV posin umwn ina mh to cwlon ektraph iaqh de mallon

14. eirhnhn diwkete meta pantwn kai ton agiasmon ou cwriV oudeiV oyetai ton kurion

15. episkopounteV mh tiV usterwn apo thV caritoV tou qeou mh tiV riza pikriaV anw fuousa enoclh kai dia tauthV mianqwsin polloi

16. mh tiV pornoV h bebhloV wV hsau oV anti brwsewV miaV apedoto ta prwtotokia autou

17. iste gar oti kai metepeita qelwn klhronomhsai thn eulogian apedokimasqh metanoiaV gar topon ouc euren kaiper meta dakruwn ekzhthsaV authn

18. ou gar proselhluqate yhlafwmenw orei kai kekaumenw puri kai gnofw kai skotw kai quellh

19. kai salpiggoV hcw kai fwnh rhmatwn hV oi akousanteV parhthsanto mh prosteqhnai autoiV logon

20. ouk eferon gar to diastellomenon kan qhrion qigh tou orouV liqobolhqhsetai h bolidi katatoxeuqhsetai

21. kai outwV foberon hn to fantazomenon mwshV eipen ekfoboV eimi kai entromoV

22. alla proselhluqate siwn orei kai polei qeou zwntoV ierousalhm epouraniw kai muriasin aggelwn

23. panhgurei kai ekklhsia prwtotokwn en ouranoiV apogegrammenwn kai krith qew pantwn kai pneumasin dikaiwn teteleiwmenwn

24. kai diaqhkhV neaV mesith ihsou kai aimati rantismou kreittona lalounti para ton abel

25. blepete mh paraithshsqe ton lalounta ei gar ekeinoi ouk efugon ton epi thV ghV paraithsamenoi crhmatizonta pollw mallon hmeiV oi ton ap ouranwn apostrefomenoi

26. ou h fwnh thn ghn esaleusen tote nun de ephggeltai legwn eti apax egw seiw ou monon thn ghn alla kai ton ouranon

27. to de eti apax dhloi twn saleuomenwn thn metaqesin wV pepoihmenwn ina meinh ta mh saleuomena

28. dio basileian asaleuton paralambanonteV ecwmen carin di hV latreuwmen euarestwV tw qew meta aidouV kai eulabeiaV

29. kai gar o qeoV hmwn pur katanaliskon

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina