1. h filadelfia menetw

2. thV filoxeniaV mh epilanqanesqe dia tauthV gar elaqon tineV xenisanteV aggelouV

3. mimnhskesqe twn desmiwn wV sundedemenoi twn kakoucoumenwn wV kai autoi onteV en swmati

4. timioV o gamoV en pasin kai h koith amiantoV pornouV de kai moicouV krinei o qeoV

5. afilarguroV o tropoV arkoumenoi toiV parousin autoV gar eirhken ou mh se anw oud ou mh se egkatalipw

6. wste qarrountaV hmaV legein kurioV emoi bohqoV kai ou fobhqhsomai ti poihsei moi anqrwpoV

7. mnhmoneuete twn hgoumenwn umwn oitineV elalhsan umin ton logon tou qeou wn anaqewrounteV thn ekbasin thV anastrofhV mimeisqe thn pistin

8. ihsouV cristoV cqeV kai shmeron o autoV kai eiV touV aiwnaV

9. didacaiV poikilaiV kai xenaiV mh periferesqe kalon gar cariti bebaiousqai thn kardian ou brwmasin en oiV ouk wfelhqhsan oi peripathsanteV

10. ecomen qusiasthrion ex ou fagein ouk ecousin exousian oi th skhnh latreuonteV

11. wn gar eisferetai zwwn to aima peri amartiaV eiV ta agia dia tou arcierewV toutwn ta swmata katakaietai exw thV parembolhV

12. dio kai ihsouV ina agiash dia tou idiou aimatoV ton laon exw thV pulhV epaqen

13. toinun exercwmeqa proV auton exw thV parembolhV ton oneidismon autou feronteV

14. ou gar ecomen wde menousan polin alla thn mellousan epizhtoumen

15. di autou oun anaferwmen qusian ainesewV diapantoV tw qew toutestin karpon ceilewn omologountwn tw onomati autou

16. thV de eupoiiaV kai koinwniaV mh epilanqanesqe toiautaiV gar qusiaiV euaresteitai o qeoV

17. peiqesqe toiV hgoumenoiV umwn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper twn yucwn umwn wV logon apodwsonteV ina meta caraV touto poiwsin kai mh stenazonteV alusiteleV gar umin touto

18. proseucesqe peri hmwn pepoiqamen gar oti kalhn suneidhsin ecomen en pasin kalwV qelonteV anastrefesqai

19. perissoterwV de parakalw touto poihsai ina tacion apokatastaqw umin

20. o de qeoV thV eirhnhV o anagagwn ek nekrwn ton poimena twn probatwn ton megan en aimati diaqhkhV aiwniou ton kurion hmwn ihsoun

21. katartisai umaV en panti ergw agaqw eiV to poihsai to qelhma autou poiwn en umin to euareston enwpion autou dia ihsou cristou w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

22. parakalw de umaV adelfoi anecesqe tou logou thV paraklhsewV kai gar dia bracewn epesteila umin

23. ginwskete ton adelfon timoqeon apolelumenon meq ou ean tacion erchtai oyomai umaV

24. aspasasqe pantaV touV hgoumenouV umwn kai pantaV touV agiouV aspazontai umaV oi apo thV italiaV

25. h cariV meta pantwn umwn amhn [proV ebraiouV egrafh apo thV italiaV dia timoqeou]

“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina