1. asma asmatwn o estin tw salwmwn

2. filhsatw me apo filhmatwn stomatoV autou oti agaqoi mastoi sou uper oinon

3. kai osmh murwn sou uper panta ta arwmata muron ekkenwqen onoma sou dia touto neanideV hgaphsan se

4. eilkusan se opisw sou eiV osmhn murwn sou dramoumen eishnegken me o basileuV eiV to tamieion autou agalliaswmeqa kai eufranqwmen en soi agaphsomen mastouV sou uper oinon euquthV hgaphsen se

5. melaina eimi kai kalh qugatereV ierousalhm wV skhnwmata khdar wV derreiV salwmwn

6. mh bleyhte me oti egw eimi memelanwmenh oti parebleyen me o hlioV uioi mhtroV mou emacesanto en emoi eqento me fulakissan en ampelwsin ampelwna emon ouk efulaxa

7. apaggeilon moi on hgaphsen h yuch mou pou poimaineiV pou koitazeiV en meshmbria mhpote genwmai wV periballomenh ep' agelaiV etairwn sou

8. ean mh gnwV seauthn h kalh en gunaixin exelqe su en pternaiV twn poimniwn kai poimaine taV erifouV sou epi skhnwmasin twn poimenwn

9. th ippw mou en armasin faraw wmoiwsa se h plhsion mou

10. ti wraiwqhsan siagoneV sou wV trugoneV trachloV sou wV ormiskoi

11. omoiwmata crusiou poihsomen soi meta stigmatwn tou arguriou

12. ewV ou o basileuV en anaklisei autou nardoV mou edwken osmhn autou

13. apodesmoV thV stakthV adelfidoV mou emoi ana meson twn mastwn mou aulisqhsetai

14. botruV thV kuprou adelfidoV mou emoi en ampelwsin eggaddi

15. idou ei kalh h plhsion mou idou ei kalh ofqalmoi sou peristerai

16. idou ei kaloV o adelfidoV mou kai ge wraioV proV klinh hmwn suskioV

17. dokoi oikwn hmwn kedroi fatnwmata hmwn kuparissoi


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina