1. pasa sofia para kuriou kai met' autou estin eiV ton aiwna

2. ammon qalasswn kai stagonaV uetou kai hmeraV aiwnoV tiV exariqmhsei

3. uyoV ouranou kai platoV ghV kai abusson kai sofian tiV exicniasei

4. protera pantwn ektistai sofia kai sunesiV fronhsewV ex aiwnoV

6. riza sofiaV tini apekalufqh kai ta panourgeumata authV tiV egnw

8. eiV estin sofoV foberoV sfodra kaqhmenoV epi tou qronou autou

9. kurioV autoV ektisen authn kai eiden kai exhriqmhsen authn kai execeen authn epi panta ta erga autou

10. meta pashV sarkoV kata thn dosin autou kai ecorhghsen authn toiV agapwsin auton

11. foboV kuriou doxa kai kauchma kai eufrosunh kai stefanoV agalliamatoV

12. foboV kuriou teryei kardian kai dwsei eufrosunhn kai caran kai makrohmereusin

13. tw foboumenw ton kurion eu estai ep' escatwn kai en hmera teleuthV autou euloghqhsetai

14. arch sofiaV fobeisqai ton kurion kai meta pistwn en mhtra sunektisqh autoiV

15. meta anqrwpwn qemelion aiwnoV enosseusen kai meta tou spermatoV autwn empisteuqhsetai

16. plhsmonh sofiaV fobeisqai ton kurion kai mequskei autouV apo twn karpwn authV

17. panta ton oikon autwn emplhsei epiqumhmatwn kai ta apodoceia apo twn genhmatwn authV

18. stefanoV sofiaV foboV kuriou anaqallwn eirhnhn kai ugieian iasewV

19. kai eiden kai exhriqmhsen authn episthmhn kai gnwsin sunesewV exwmbrhsen kai doxan kratountwn authV anuywsen

20. riza sofiaV fobeisqai ton kurion kai oi kladoi authV makrohmereusiV

22. ou dunhsetai qumoV adikoV dikaiwqhnai h gar roph tou qumou autou ptwsiV autw

23. ewV kairou anqexetai makroqumoV kai usteron autw anadwsei eufrosunh

24. ewV kairou kruyei touV logouV autou kai ceilh pollwn ekdihghsetai sunesin autou

25. en qhsauroiV sofiaV parabolai episthmhV bdelugma de amartwlw qeosebeia

26. epiqumhsaV sofian diathrhson entolaV kai kurioV corhghsei soi authn

27. sofia gar kai paideia foboV kuriou kai h eudokia autou pistiV kai praothV

28. mh apeiqhshV fobw kuriou kai mh proselqhV autw en kardia dissh

29. mh upokriqhV en stomasin anqrwpwn kai en toiV ceilesin sou prosece

30. mh exuyou seauton ina mh peshV kai epagaghV th yuch sou atimian kai apokaluyei kurioV ta krupta sou kai en mesw sunagwghV katabalei se oti ou proshlqeV fobw kuriou kai h kardia sou plhrhV dolou


“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina