1. estin de pistiV elpizomenwn upostasiV pragmatwn elegcoV ou blepomenwn

2. en tauth gar emarturhqhsan oi presbuteroi

3. pistei nooumen kathrtisqai touV aiwnaV rhmati qeou eiV to mh ek fainomenwn ta blepomena gegonenai

4. pistei pleiona qusian abel para kain proshnegken tw qew di hV emarturhqh einai dikaioV marturountoV epi toiV dwroiV autou tou qeou kai di authV apoqanwn eti laleitai

5. pistei enwc meteteqh tou mh idein qanaton kai ouc eurisketo dioti meteqhken auton o qeoV pro gar thV metaqesewV autou memarturhtai euhresthkenai tw qew

6. cwriV de pistewV adunaton euaresthsai pisteusai gar dei ton prosercomenon tw qew oti estin kai toiV ekzhtousin auton misqapodothV ginetai

7. pistei crhmatisqeiV nwe peri twn mhdepw blepomenwn eulabhqeiV kateskeuasen kibwton eiV swthrian tou oikou autou di hV katekrinen ton kosmon kai thV kata pistin dikaiosunhV egeneto klhronomoV

8. pistei kaloumenoV abraam uphkousen exelqein eiV ton topon on hmellen lambanein eiV klhronomian kai exhlqen mh epistamenoV pou ercetai

9. pistei parwkhsen eiV thn ghn thV epaggeliaV wV allotrian en skhnaiV katoikhsaV meta isaak kai iakwb twn sugklhronomwn thV epaggeliaV thV authV

10. exedeceto gar thn touV qemeliouV ecousan polin hV tecnithV kai dhmiourgoV o qeoV

11. pistei kai auth sarra dunamin eiV katabolhn spermatoV elaben kai para kairon hlikiaV eteken epei piston hghsato ton epaggeilamenon

12. dio kai af enoV egennhqhsan kai tauta nenekrwmenou kaqwV ta astra tou ouranou tw plhqei kai wsei ammoV h para to ceiloV thV qalasshV h anariqmhtoV

13. kata pistin apeqanon outoi panteV mh labonteV taV epaggeliaV alla porrwqen autaV idonteV kai peisqenteV kai aspasamenoi kai omologhsanteV oti xenoi kai parepidhmoi eisin epi thV ghV

14. oi gar toiauta legonteV emfanizousin oti patrida epizhtousin

15. kai ei men ekeinhV emnhmoneuon af hV exhlqon eicon an kairon anakamyai

16. nuni de kreittonoV oregontai toutestin epouraniou dio ouk epaiscunetai autouV o qeoV qeoV epikaleisqai autwn htoimasen gar autoiV polin

17. pistei prosenhnocen abraam ton isaak peirazomenoV kai ton monogenh proseferen o taV epaggeliaV anadexamenoV

18. proV on elalhqh oti en isaak klhqhsetai soi sperma

19. logisamenoV oti kai ek nekrwn egeirein dunatoV o qeoV oqen auton kai en parabolh ekomisato

20. pistei peri mellontwn euloghsen isaak ton iakwb kai ton hsau

21. pistei iakwb apoqnhskwn ekaston twn uiwn iwshf euloghsen kai prosekunhsen epi to akron thV rabdou autou

22. pistei iwshf teleutwn peri thV exodou twn uiwn israhl emnhmoneusen kai peri twn ostewn autou eneteilato

23. pistei mwshV gennhqeiV ekrubh trimhnon upo twn paterwn autou dioti eidon asteion to paidion kai ouk efobhqhsan to diatagma tou basilewV

24. pistei mwshV megaV genomenoV hrnhsato legesqai uioV qugatroV faraw

25. mallon elomenoV sugkakouceisqai tw law tou qeou h proskairon ecein amartiaV apolausin

26. meizona plouton hghsamenoV twn en aiguptw qhsaurwn ton oneidismon tou cristou apeblepen gar eiV thn misqapodosian

27. pistei katelipen aigupton mh fobhqeiV ton qumon tou basilewV ton gar aoraton wV orwn ekarterhsen

28. pistei pepoihken to pasca kai thn proscusin tou aimatoV ina mh o oloqreuwn ta prwtotoka qigh autwn

29. pistei diebhsan thn eruqran qalassan wV dia xhraV hV peiran labonteV oi aiguptioi katepoqhsan

30. pistei ta teich iericw epesen kuklwqenta epi epta hmeraV

31. pistei raab h pornh ou sunapwleto toiV apeiqhsasin dexamenh touV kataskopouV met eirhnhV

32. kai ti eti legw epileiyei gar me dihgoumenon o cronoV peri gedewn barak te kai samywn kai iefqae dabid te kai samouhl kai twn profhtwn

33. oi dia pistewV kathgwnisanto basileiaV eirgasanto dikaiosunhn epetucon epaggeliwn efraxan stomata leontwn

34. esbesan dunamin puroV efugon stomata macairaV enedunamwqhsan apo asqeneiaV egenhqhsan iscuroi en polemw parembolaV eklinan allotriwn

35. elabon gunaikeV ex anastasewV touV nekrouV autwn alloi de etumpanisqhsan ou prosdexamenoi thn apolutrwsin ina kreittonoV anastasewV tucwsin

36. eteroi de empaigmwn kai mastigwn peiran elabon eti de desmwn kai fulakhV

37. eliqasqhsan eprisqhsan epeirasqhsan en fonw macairaV apeqanon perihlqon en mhlwtaiV en aigeioiV dermasin usteroumenoi qlibomenoi kakoucoumenoi

38. wn ouk hn axioV o kosmoV en erhmiaiV planwmenoi kai oresin kai sphlaioiV kai taiV opaiV thV ghV

39. kai outoi panteV marturhqenteV dia thV pistewV ouk ekomisanto thn epaggelian

40. tou qeou peri hmwn kreitton ti probleyamenou ina mh cwriV hmwn teleiwqwsin

“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina