1. parakalw oun umaV egw o desmioV en kuriw axiwV peripathsai thV klhsewV hV eklhqhte

2. meta pashV tapeinofrosunhV kai praothtoV meta makroqumiaV anecomenoi allhlwn en agaph

3. spoudazonteV threin thn enothta tou pneumatoV en tw sundesmw thV eirhnhV

4. en swma kai en pneuma kaqwV kai eklhqhte en mia elpidi thV klhsewV umwn

5. eiV kurioV mia pistiV en baptisma

6. eiV qeoV kai pathr pantwn o epi pantwn kai dia pantwn kai en pasin umin

7. eni de ekastw hmwn edoqh h cariV kata to metron thV dwreaV tou cristou

8. dio legei anabaV eiV uyoV hcmalwteusen aicmalwsian kai edwken domata toiV anqrwpoiV

9. to de anebh ti estin ei mh oti kai katebh prwton eiV ta katwtera merh thV ghV

10. o katabaV autoV estin kai o anabaV uperanw pantwn twn ouranwn ina plhrwsh ta panta

11. kai autoV edwken touV men apostolouV touV de profhtaV touV de euaggelistaV touV de poimenaV kai didaskalouV

12. proV ton katartismon twn agiwn eiV ergon diakoniaV eiV oikodomhn tou swmatoV tou cristou

13. mecri katanthswmen oi panteV eiV thn enothta thV pistewV kai thV epignwsewV tou uiou tou qeou eiV andra teleion eiV metron hlikiaV tou plhrwmatoV tou cristou

14. ina mhketi wmen nhpioi kludwnizomenoi kai periferomenoi panti anemw thV didaskaliaV en th kubeia twn anqrwpwn en panourgia proV thn meqodeian thV planhV

15. alhqeuonteV de en agaph auxhswmen eiV auton ta panta oV estin h kefalh o cristoV

16. ex ou pan to swma sunarmologoumenon kai sumbibazomenon dia pashV afhV thV epicorhgiaV kat energeian en metrw enoV ekastou merouV thn auxhsin tou swmatoV poieitai eiV oikodomhn eautou en agaph

17. touto oun legw kai marturomai en kuriw mhketi umaV peripatein kaqwV kai ta loipa eqnh peripatei en mataiothti tou nooV autwn

18. eskotismenoi th dianoia onteV aphllotriwmenoi thV zwhV tou qeou dia thn agnoian thn ousan en autoiV dia thn pwrwsin thV kardiaV autwn

19. oitineV aphlghkoteV eautouV paredwkan th aselgeia eiV ergasian akaqarsiaV pashV en pleonexia

20. umeiV de ouc outwV emaqete ton criston

21. eige auton hkousate kai en autw edidacqhte kaqwV estin alhqeia en tw ihsou

22. apoqesqai umaV kata thn proteran anastrofhn ton palaion anqrwpon ton fqeiromenon kata taV epiqumiaV thV apathV

23. ananeousqai de tw pneumati tou nooV umwn

24. kai endusasqai ton kainon anqrwpon ton kata qeon ktisqenta en dikaiosunh kai osiothti thV alhqeiaV

25. dio apoqemenoi to yeudoV laleite alhqeian ekastoV meta tou plhsion autou oti esmen allhlwn melh

26. orgizesqe kai mh amartanete o hlioV mh epiduetw epi tw parorgismw umwn

27. mhte didote topon tw diabolw

28. o kleptwn mhketi kleptetw mallon de kopiatw ergazomenoV to agaqon taiV cersin ina ech metadidonai tw creian econti

29. paV logoV saproV ek tou stomatoV umwn mh ekporeuesqw all ei tiV agaqoV proV oikodomhn thV creiaV ina dw carin toiV akouousin

30. kai mh lupeite to pneuma to agion tou qeou en w esfragisqhte eiV hmeran apolutrwsewV

31. pasa pikria kai qumoV kai orgh kai kraugh kai blasfhmia arqhtw af umwn sun pash kakia

32. ginesqe de eiV allhlouV crhstoi eusplagcnoi carizomenoi eautoiV kaqwV kai o qeoV en cristw ecarisato umin

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina