1. pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kai timoqeoV o adelfoV th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw sun toiV agioiV pasin toiV ousin en olh th acaia

2. cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

3. euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr twn oiktirmwn kai qeoV pashV paraklhsewV

4. o parakalwn hmaV epi pash th qliyei hmwn eiV to dunasqai hmaV parakalein touV en pash qliyei dia thV paraklhsewV hV parakaloumeqa autoi upo tou qeou

5. oti kaqwV perisseuei ta paqhmata tou cristou eiV hmaV outwV dia cristou perisseuei kai h paraklhsiV hmwn

6. eite de qlibomeqa uper thV umwn paraklhsewV kai swthriaV thV energoumenhV en upomonh twn autwn paqhmatwn wn kai hmeiV pascomen eite parakaloumeqa uper thV umwn paraklhsewV kai swthriaV kai h elpiV hmwn bebaia uper umwn

7. eidoteV oti wsper koinwnoi este twn paqhmatwn outwV kai thV paraklhsewV

8. ou gar qelomen umaV agnoein adelfoi uper thV qliyewV hmwn thV genomenhV hmin en th asia oti kaq uperbolhn ebarhqhmen uper dunamin wste exaporhqhnai hmaV kai tou zhn

9. alla autoi en eautoiV to apokrima tou qanatou eschkamen ina mh pepoiqoteV wmen ef eautoiV all epi tw qew tw egeironti touV nekrouV

10. oV ek thlikoutou qanatou errusato hmaV kai ruetai eiV on hlpikamen oti kai eti rusetai

11. sunupourgountwn kai umwn uper hmwn th dehsei ina ek pollwn proswpwn to eiV hmaV carisma dia pollwn eucaristhqh uper hmwn

12. h gar kauchsiV hmwn auth estin to marturion thV suneidhsewV hmwn oti en aplothti kai eilikrineia qeou ouk en sofia sarkikh all en cariti qeou anestrafhmen en tw kosmw perissoterwV de proV umaV

13. ou gar alla grafomen umin all h a anaginwskete h kai epiginwskete elpizw de oti kai ewV telouV epignwsesqe

14. kaqwV kai epegnwte hmaV apo merouV oti kauchma umwn esmen kaqaper kai umeiV hmwn en th hmera tou kuriou ihsou

15. kai tauth th pepoiqhsei eboulomhn proV umaV elqein proteron ina deuteran carin echte

16. kai di umwn dielqein eiV makedonian kai palin apo makedoniaV elqein proV umaV kai uf umwn propemfqhnai eiV thn ioudaian

17. touto oun bouleuomenoV mh ti ara th elafria ecrhsamhn h a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina h par emoi to nai nai kai to ou ou

18. pistoV de o qeoV oti o logoV hmwn o proV umaV ouk egeneto nai kai ou

19. o gar tou qeou uioV ihsouV cristoV o en umin di hmwn khrucqeiV di emou kai silouanou kai timoqeou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autw gegonen

20. osai gar epaggeliai qeou en autw to nai kai en autw to amhn tw qew proV doxan di hmwn

21. o de bebaiwn hmaV sun umin eiV criston kai crisaV hmaV qeoV

22. o kai sfragisamenoV hmaV kai douV ton arrabwna tou pneumatoV en taiV kardiaiV hmwn

23. egw de martura ton qeon epikaloumai epi thn emhn yuchn oti feidomenoV umwn ouketi hlqon eiV korinqon

24. ouc oti kurieuomen umwn thV pistewV alla sunergoi esmen thV caraV umwn th gar pistei esthkate


“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina