1. kai o basileuV dauid presbuteroV probebhkwV hmeraiV kai perieballon auton imatioiV kai ouk eqermaineto

2. kai eipon oi paideV autou zhthsatwsan tw kuriw hmwn tw basilei parqenon neanida kai parasthsetai tw basilei kai estai auton qalpousa kai koimhqhsetai met' autou kai qermanqhsetai o kurioV hmwn o basileuV

3. kai ezhthsan neanida kalhn ek pantoV oriou israhl kai euron thn abisak thn swmanitin kai hnegkan authn proV ton basilea

4. kai h neaniV kalh ewV sfodra kai hn qalpousa ton basilea kai eleitourgei autw kai o basileuV ouk egnw authn

5. kai adwniaV uioV aggiq ephreto legwn egw basileusw kai epoihsen eautw armata kai ippeiV kai penthkonta andraV paratrecein emprosqen autou

6. kai ouk apekwlusen auton o pathr autou oudepote legwn dia ti su epoihsaV kai ge autoV wraioV th oyei sfodra kai auton eteken opisw abessalwm

7. kai egenonto oi logoi autou meta iwab tou uiou sarouiaV kai meta abiaqar tou ierewV kai ebohqoun opisw adwniou

8. kai sadwk o iereuV kai banaiaV uioV iwdae kai naqan o profhthV kai semei kai rhi kai oi dunatoi tou dauid ouk hsan opisw adwniou

9. kai equsiasen adwniaV probata kai moscouV kai arnaV meta liqou tou zweleq oV hn ecomena thV phghV rwghl kai ekalesen pantaV touV adelfouV autou kai pantaV touV adrouV iouda paidaV tou basilewV

10. kai ton naqan ton profhthn kai banaian kai touV dunatouV kai ton salwmwn adelfon autou ouk ekalesen

11. kai eipen naqan proV bhrsabee mhtera salwmwn legwn ouk hkousaV oti ebasileusen adwniaV uioV aggiq kai o kurioV hmwn dauid ouk egnw

12. kai nun deuro sumbouleusw soi dh sumboulian kai exelou thn yuchn sou kai thn yuchn tou uiou sou salwmwn

13. deuro eiselqe proV ton basilea dauid kai ereiV proV auton legousa ouci su kurie mou basileu wmosaV th doulh sou legwn oti salwmwn o uioV sou basileusei met' eme kai autoV kaqieitai epi tou qronou mou kai ti oti ebasileusen adwniaV

14. kai idou eti laloushV sou ekei meta tou basilewV kai egw eiseleusomai opisw sou kai plhrwsw touV logouV sou

15. kai eishlqen bhrsabee proV ton basilea eiV to tamieion kai o basileuV presbuthV sfodra kai abisak h swmanitiV hn leitourgousa tw basilei

16. kai ekuyen bhrsabee kai prosekunhsen tw basilei kai eipen o basileuV ti estin soi

17. h de eipen kurie mou basileu su wmosaV en kuriw tw qew sou th doulh sou legwn oti salwmwn o uioV sou basileusei met' eme kai autoV kaqhsetai epi tou qronou mou

18. kai nun idou adwniaV ebasileusen kai su kurie mou basileu ouk egnwV

19. kai equsiasen moscouV kai arnaV kai probata eiV plhqoV kai ekalesen pantaV touV uiouV tou basilewV kai abiaqar ton ierea kai iwab ton arconta thV dunamewV kai ton salwmwn ton doulon sou ouk ekalesen

20. kai su kurie mou basileu oi ofqalmoi pantoV israhl proV se apaggeilai autoiV tiV kaqhsetai epi tou qronou tou kuriou mou tou basilewV met' auton

21. kai estai wV an koimhqh o kurioV mou o basileuV meta twn paterwn autou kai esomai egw kai o uioV mou salwmwn amartwloi

22. kai idou eti authV laloushV meta tou basilewV kai naqan o profhthV hlqen

23. kai anhggelh tw basilei idou naqan o profhthV kai eishlqen kata proswpon tou basilewV kai prosekunhsen tw basilei kata proswpon autou epi thn ghn

24. kai eipen naqan kurie mou basileu su eipaV adwniaV basileusei opisw mou kai autoV kaqhsetai epi tou qronou mou

25. oti katebh shmeron kai equsiasen moscouV kai arnaV kai probata eiV plhqoV kai ekalesen pantaV touV uiouV tou basilewV kai touV arcontaV thV dunamewV kai abiaqar ton ierea kai idou eisin esqionteV kai pinonteV enwpion autou kai eipan zhtw o basileuV adwniaV

26. kai eme auton ton doulon sou kai sadwk ton ierea kai banaian uion iwdae kai salwmwn ton doulon sou ouk ekalesen

27. ei dia tou kuriou mou tou basilewV gegonen to rhma touto kai ouk egnwrisaV tw doulw sou tiV kaqhsetai epi ton qronon tou kuriou mou tou basilewV met' auton

28. kai apekriqh dauid kai eipen kalesate moi thn bhrsabee kai eishlqen enwpion tou basilewV kai esth enwpion autou

29. kai wmosen o basileuV kai eipen zh kurioV oV elutrwsato thn yuchn mou ek pashV qliyewV

30. oti kaqwV wmosa soi en kuriw tw qew israhl legwn oti salwmwn o uioV sou basileusei met' eme kai autoV kaqhsetai epi tou qronou mou ant' emou oti outwV poihsw th hmera tauth

31. kai ekuyen bhrsabee epi proswpon epi thn ghn kai prosekunhsen tw basilei kai eipen zhtw o kurioV mou o basileuV dauid eiV ton aiwna

32. kai eipen o basileuV dauid kalesate moi sadwk ton ierea kai naqan ton profhthn kai banaian uion iwdae kai eishlqon enwpion tou basilewV

33. kai eipen o basileuV autoiV labete touV doulouV tou kuriou umwn meq' umwn kai epibibasate ton uion mou salwmwn epi thn hmionon thn emhn kai katagagete auton eiV ton giwn

34. kai crisatw auton ekei sadwk o iereuV kai naqan o profhthV eiV basilea epi israhl kai salpisate keratinh kai ereite zhtw o basileuV salwmwn

35. kai kaqhsetai epi tou qronou mou kai autoV basileusei ant' emou kai egw eneteilamhn tou einai eiV hgoumenon epi israhl kai iouda

36. kai apekriqh banaiaV uioV iwdae tw basilei kai eipen genoito outwV pistwsai kurioV o qeoV tou kuriou mou tou basilewV

37. kaqwV hn kurioV meta tou kuriou mou tou basilewV outwV eih meta salwmwn kai megalunai ton qronon autou uper ton qronon tou kuriou mou tou basilewV dauid

38. kai katebh sadwk o iereuV kai naqan o profhthV kai banaiaV uioV iwdae kai o cereqqi kai o feleqqi kai epekaqisan ton salwmwn epi thn hmionon tou basilewV dauid kai aphgagon auton eiV ton giwn

39. kai elaben sadwk o iereuV to keraV tou elaiou ek thV skhnhV kai ecrisen ton salwmwn kai esalpisen th keratinh kai eipen paV o laoV zhtw o basileuV salwmwn

40. kai anebh paV o laoV opisw autou kai ecoreuon en coroiV kai eufrainomenoi eufrosunhn megalhn kai erragh h gh en th fwnh autwn

41. kai hkousen adwniaV kai panteV oi klhtoi autou kai autoi sunetelesan fagein kai hkousen iwab thn fwnhn thV keratinhV kai eipen tiV h fwnh thV polewV hcoushV

42. eti autou lalountoV kai idou iwnaqan uioV abiaqar tou ierewV hlqen kai eipen adwniaV eiselqe oti anhr dunamewV ei su kai agaqa euaggelisai

43. kai apekriqh iwnaqan kai eipen kai mala o kurioV hmwn o basileuV dauid ebasileusen ton salwmwn

44. kai apesteilen o basileuV met' autou ton sadwk ton ierea kai naqan ton profhthn kai banaian uion iwdae kai ton cereqqi kai ton feleqqi kai epekaqisan auton epi thn hmionon tou basilewV

45. kai ecrisan auton sadwk o iereuV kai naqan o profhthV eiV basilea en tw giwn kai anebhsan ekeiqen eufrainomenoi kai hchsen h poliV auth h fwnh hn hkousate

46. kai ekaqisen salwmwn epi qronon thV basileiaV

47. kai eishlqon oi douloi tou basilewV euloghsai ton kurion hmwn ton basilea dauid legonteV agaqunai o qeoV to onoma salwmwn tou uiou sou uper to onoma sou kai megalunai ton qronon autou uper ton qronon sou kai prosekunhsen o basileuV epi thn koithn autou

48. kai ge outwV eipen o basileuV euloghtoV kurioV o qeoV israhl oV edwken shmeron ek tou spermatoV mou kaqhmenon epi tou qronou mou kai oi ofqalmoi mou blepousin

49. kai exesthsan kai exanesthsan panteV oi klhtoi tou adwniou kai aphlqon anhr eiV thn odon autou

50. kai adwniaV efobhqh apo proswpou salwmwn kai anesth kai aphlqen kai epelabeto twn keratwn tou qusiasthriou

51. kai anhggelh tw salwmwn legonteV idou adwniaV efobhqh ton basilea salwmwn kai katecei twn keratwn tou qusiasthriou legwn omosatw moi shmeron o basileuV salwmwn ei ou qanatwsei ton doulon autou en romfaia

52. kai eipen salwmwn ean genhtai eiV uion dunamewV ei peseitai twn tricwn autou epi thn ghn kai ean kakia eureqh en autw qanatwqhsetai

53. kai apesteilen o basileuV salwmwn kai kathnegken auton apanwqen tou qusiasthriou kai eishlqen kai prosekunhsen tw basilei salwmwn kai eipen autw salwmwn deuro eiV ton oikon sou


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina