1. kai egeneto meta thn teleuthn mwush eipen kurioV tw ihsoi uiw nauh tw upourgw mwush legwn

2. mwushV o qerapwn mou teteleuthken nun oun anastaV diabhqi ton iordanhn su kai paV o laoV outoV eiV thn ghn hn egw didwmi autoiV

3. paV o topoV ef' on an epibhte tw icnei twn podwn umwn umin dwsw auton on tropon eirhka tw mwush

4. thn erhmon kai ton antilibanon ewV tou potamou tou megalou potamou eufratou kai ewV thV qalasshV thV escathV af' hliou dusmwn estai ta oria umwn

5. ouk antisthsetai anqrwpoV katenwpion umwn pasaV taV hmeraV thV zwhV sou kai wsper hmhn meta mwush outwV esomai kai meta sou kai ouk egkataleiyw se oude uperoyomai se

6. iscue kai andrizou su gar apodiasteleiV tw law toutw thn ghn hn wmosa toiV patrasin umwn dounai autoiV

7. iscue oun kai andrizou fulassesqai kai poiein kaqoti eneteilato soi mwushV o paiV mou kai ouk ekklineiV ap' autwn eiV dexia oude eiV aristera ina sunhV en pasin oiV ean prasshV

8. kai ouk aposthsetai h bibloV tou nomou toutou ek tou stomatoV sou kai melethseiV en autw hmeraV kai nuktoV ina sunhV poiein panta ta gegrammena tote euodwqhsh kai euodwseiV taV odouV sou kai tote sunhseiV

9. idou entetalmai soi iscue kai andrizou mh deiliashV mhde fobhqhV oti meta sou kurioV o qeoV sou eiV panta ou ean poreuh

10. kai eneteilato ihsouV toiV grammateusin tou laou legwn

11. eiselqate kata meson thV parembolhV tou laou kai enteilasqe tw law legonteV etoimazesqe episitismon oti eti treiV hmerai kai umeiV diabainete ton iordanhn touton eiselqonteV katascein thn ghn hn kurioV o qeoV twn paterwn umwn didwsin umin

12. kai tw roubhn kai tw gad kai tw hmisei fulhV manassh eipen ihsouV

13. mnhsqhte to rhma kuriou o eneteilato umin mwushV o paiV kuriou legwn kurioV o qeoV umwn katepausen umaV kai edwken umin thn ghn tauthn

14. ai gunaikeV umwn kai ta paidia umwn kai ta kthnh umwn katoikeitwsan en th gh h edwken umin umeiV de diabhsesqe euzwnoi proteroi twn adelfwn umwn paV o iscuwn kai summachsete autoiV

15. ewV an katapaush kurioV o qeoV umwn touV adelfouV umwn wsper kai umaV kai klhronomhswsin kai outoi thn ghn hn kurioV o qeoV hmwn didwsin autoiV kai apeleusesqe ekastoV eiV thn klhronomian autou hn dedwken umin mwushV eiV to peran tou iordanou ap' anatolwn hliou

16. kai apokriqenteV tw ihsoi eipan panta osa an enteilh hmin poihsomen kai eiV panta topon ou ean aposteilhV hmaV poreusomeqa

17. kata panta osa hkousamen mwush akousomeqa sou plhn estw kurioV o qeoV hmwn meta sou on tropon hn meta mwush

18. o de anqrwpoV oV ean apeiqhsh soi kai ostiV mh akoush twn rhmatwn sou kaqoti an autw enteilh apoqanetw alla iscue kai andrizou


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina