1. logoV kuriou oV egenhqh proV wshe ton tou behri en hmeraiV oziou kai iwaqam kai acaz kai ezekiou basilewn iouda kai en hmeraiV ieroboam uiou iwaV basilewV israhl

2. arch logou kuriou proV wshe kai eipen kurioV proV wshe badize labe seautw gunaika porneiaV kai tekna porneiaV dioti ekporneuousa ekporneusei h gh apo opisqen tou kuriou

3. kai eporeuqh kai elaben thn gomer qugatera debhlaim kai sunelaben kai eteken autw uion

4. kai eipen kurioV proV auton kaleson to onoma autou iezrael dioti eti mikron kai ekdikhsw to aima tou iezrael epi ton oikon iou kai katapausw basileian oikou israhl

5. kai estai en th hmera ekeinh suntriyw to toxon tou israhl en th koiladi tou iezrael

6. kai sunelaben eti kai eteken qugatera kai eipen autw kaleson to onoma authV ouk-hlehmenh dioti ou mh prosqhsw eti elehsai ton oikon tou israhl all' h antitassomenoV antitaxomai autoiV

7. touV de uiouV iouda elehsw kai swsw autouV en kuriw qew autwn kai ou swsw autouV en toxw oude en romfaia oude en polemw oude en armasin oude en ippoiV oude en ippeusin

8. kai apegalaktisen thn ouk-hlehmenhn kai sunelaben eti kai eteken uion

9. kai eipen kaleson to onoma autou ou-laoV-mou dioti umeiV ou laoV mou kai egw ouk eimi umwn


“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina