1. legw de ef oson cronon o klhronomoV nhpioV estin ouden diaferei doulou kurioV pantwn wn

2. alla upo epitropouV estin kai oikonomouV acri thV proqesmiaV tou patroV

3. outwV kai hmeiV ote hmen nhpioi upo ta stoiceia tou kosmou hmen dedoulwmenoi

4. ote de hlqen to plhrwma tou cronou exapesteilen o qeoV ton uion autou genomenon ek gunaikoV genomenon upo nomon

5. ina touV upo nomon exagorash ina thn uioqesian apolabwmen

6. oti de este uioi exapesteilen o qeoV to pneuma tou uiou autou eiV taV kardiaV umwn krazon abba o pathr

7. wste ouketi ei douloV all uioV ei de uioV kai klhronomoV qeou dia cristou

8. alla tote men ouk eidoteV qeon edouleusate toiV mh fusei ousin qeoiV

9. nun de gnonteV qeon mallon de gnwsqenteV upo qeou pwV epistrefete palin epi ta asqenh kai ptwca stoiceia oiV palin anwqen douleuein qelete

10. hmeraV parathreisqe kai mhnaV kai kairouV kai eniautouV

11. foboumai umaV mhpwV eikh kekopiaka eiV umaV

12. ginesqe wV egw oti kagw wV umeiV adelfoi deomai umwn ouden me hdikhsate

13. oidate de oti di asqeneian thV sarkoV euhggelisamhn umin to proteron

14. kai ton peirasmon mou ton en th sarki mou ouk exouqenhsate oude exeptusate all wV aggelon qeou edexasqe me wV criston ihsoun

15. tiV oun hn o makarismoV umwn marturw gar umin oti ei dunaton touV ofqalmouV umwn exoruxanteV an edwkate moi

16. wste ecqroV umwn gegona alhqeuwn umin

17. zhlousin umaV ou kalwV alla ekkleisai umaV qelousin ina autouV zhloute

18. kalon de to zhlousqai en kalw pantote kai mh monon en tw pareinai me proV umaV

19. teknia mou ouV palin wdinw acriV ou morfwqh cristoV en umin

20. hqelon de pareinai proV umaV arti kai allaxai thn fwnhn mou oti aporoumai en umin

21. legete moi oi upo nomon qelonteV einai ton nomon ouk akouete

22. gegraptai gar oti abraam duo uiouV escen ena ek thV paidiskhV kai ena ek thV eleuqeraV

23. all o men ek thV paidiskhV kata sarka gegennhtai o de ek thV eleuqeraV dia thV epaggeliaV

24. atina estin allhgoroumena autai gar eisin ai duo diaqhkai mia men apo orouV sina eiV douleian gennwsa htiV estin agar

25. to gar agar sina oroV estin en th arabia sustoicei de th nun ierousalhm douleuei de meta twn teknwn authV

26. h de anw ierousalhm eleuqera estin htiV estin mhthr pantwn hmwn

27. gegraptai gar eufranqhti steira h ou tiktousa rhxon kai bohson h ouk wdinousa oti polla ta tekna thV erhmou mallon h thV ecoushV ton andra

28. hmeiV de adelfoi kata isaak epaggeliaV tekna esmen

29. all wsper tote o kata sarka gennhqeiV ediwken ton kata pneuma outwV kai nun

30. alla ti legei h grafh ekbale thn paidiskhn kai ton uion authV ou gar mh klhronomhsh o uioV thV paidiskhV meta tou uiou thV eleuqeraV

31. ara adelfoi ouk esmen paidiskhV tekna alla thV eleuqeraV

“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina