1. A második sorsvetés Simeonra esett, Simeon fiainak törzsére, nemzetségeik szerint az õ örökrészük Júda fiai örökrészében terült el.

2. Ezeket kapták örökségül: Beerseba, Seba, Molada,

3. Hacar-Sual, Bala, Ecem,

4. Eltolad, Betul, Horma,

5. Ciklag, Bet-ham-Markabot, Hacar-Szusza,

6. Bet-Lebaot és Saruchen:13 város helységeikkel együtt.

7. En-Rimmon, Eter és Asan: 4 város helységeikkel együtt.

8. Ehhez hozzátartozott az összes helység e városok környékén egészen Baalat-Beerig, a negebi Ramatig. Ez lett Simeon fiai törzsének örökrésze, nemzetségeik szerint.

9. Simeon fiainak örökrészét Júda fiainak részébõl vették ki, mivel Júda fiainak része túl nagy volt számukra így Simeon fiai Júda fiai örökrészének középsõ részén kapták meg örökrészüket.

10. A harmadik sorsvetés Zebulun fiaira esett, nemzetségeik szerint. Az õ örökrészük területe Szadudig terjedt.

11. Határuk fölment nyugaton Maraaláig, érintette Dabbesetet, aztán a Jokneámmal szemközti patakot.

12. A másik oldalon a határ Szadudtól kelet felé húzódott, ahol a nap fölkel, egészen Kiszlot-Tabor határáig, aztán Daberatnak fordult, s fölment Jafiáig.

13. Onnan továbbra is keletnek tartott, ahol a nap fölkel, Gat-Hefer és Itta-Kacin felé, majd Rimmon irányában folytatódott és lekanyarodott Neának.

14. Aztán északra fordult a határ, Hannaton felé, és Jiftach-El völgyében ért véget.

15. Azonkívül Kattat, Nachalal, Szimoon, Jireala és Betlehem: 12 város a helységeikkel együtt.

16. Ez lett Zebulun fiainak örökrésze nemzetségeik szerint: ezek a városok, helységeikkel együtt.

17. A negyedik sorsvetés Isszachárra esett, nemzetségeik szerint.

18. Az õ földjük Jizreelig terjedt és Keszullotot és Sunemet,

19. továbbá Hafarajimot, Siont, Anacharatot,

20. Daberatot, Kisjont, Ebecet,

21. Remetet, En-Gannimot és En-Haddát, valamint Bet-Paccecet is felölelte.

22. A határ érintette a Tabort, továbbá Sachacimát és Bet-Semest, és a Jordánnál végzõdött: 16 város helységeikkel együtt.

23. Ez lett Isszachár fiainak öröksége nemzetségeik szerint: a városok helységeikkel együtt.

24. Az ötödik sorsvetés Áser fiainak törzsére esett, nemzetségeik szerint.

25. Az õ területük Helkatot, Halit, Betent, Achsafot,

26. Alammelechet, Ameadot és Misealt ölelte fel, aztán érintette a Kármelt és a Libna folyó medrét nyugaton.

27. A másik oldalon kelet felé eljutott Bet-Dagonig és érintette Zebulunt, a Juftachel völgyét északon, továbbá Bet-ha-Emeket és Neielt és Kabul táján ért véget. Északon hozzátartozott

28. Abdon, Rechob, Hammon és Kána egészen Nagy-Szidonig.

29. A határ Rámának fordult, majd a megerõsített város, Tirusz, aztán Hoza felé és a tengernél ért véget. Machaleb, Achszib,

30. Akko, Afek, Rechob: 22 város, helységeikkel együtt.

31. Ez lett Áser fiai törzsének örökrésze nemzetségeik szerint: ezek a városok helységeikkel együtt.

32. A hatodik sorsvetés Naftali fiaira esett, nemzetségeik szerint.

33. Az õ határuk Heleftõl és Caanannimban a tölgyfától Adami-han-Nekeben és Jabneelen át Lakkumig húzódott, és a Jordánnál végzõdött.

34. A határ nyugaton Aznot-Tabornak tartott, s onnan tovább Hukoknak, és délen Zebulunnal érintkezett, nyugaton Áserrel, keleten pedig a Jordánnal.

35. A megerõsített városok voltak: Ciddim, Cer, Hammat, Rakkat, Kinneret,

36. Adama, Rama, Hacor,

37. Kedes, Edrei, En-Hacor,

38. Jireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat, Bet-Semes: 19 város helységeikkel együtt.

39. Ez lett Naftali fiainak örökrésze nemzetségeik szerint a városok helységeikkel együtt.

40. Dán fiainak törzsére esett a hetedik sorsvetés, nemzetségeik szerint.

41. Az õ örökrészük ezeket ölelte fel: Corea, Estaol, Ir-Semes,

42. Saalbim, Ajalon, Szilata,

43. Elon, Timna, Ekron,

44. Elteke, Gibbeton, Baalat,

45. Azor, Bene-Berak, Gat-Rimmon

46. és a tenger felé Jerakon, a Joppéval szemközti vidékkel együtt.

47. De Dán fiainak földje veszendõbe ment, ezért Dán fiai felvonultak, hogy megtámadják Lesemet; elfoglalták és kardélre hányták. Birtokba vették a várost, letelepedtek benne, és elnevezték Lesem-Dánnak, törzsük õsérõl, Dánról.

48. Ez lett Dán fiainak örökrésze nemzetségeik szerint: ezek a városok a helységeikkel együtt.

49. Ezzel a föld kisorsolása és felosztása befejezõdött. Izrael fiai Józsuénak, Nun fiának maguk között adtak örökrészt;

50. az Úr parancsára neki adták azt a várost, amelyet kért magának: Timnat-Szerachot Efraim hegyén. Fölépítette a várost és letelepedett benne.

51. Ezek azok az örökrészek, amelyeket Eleazár pap, Nun fia, Józsue, valamint a törzsek fejei sorsvetéssel kiosztottak Izrael fiai között Silóban, az Úr színe elõtt, a megnyilatkozás sátorának bejáratánál. Ezzel a föld felosztása befejezõdött.

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina