Gefunden 1025 Ergebnisse für: svoga

 • To Isus doreèe, a onda podiže oèi k nebu i progovori: "Oèe, došao je èas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe (Evanðelje po Ivanu 17, 1)

 • "U posljednje dane, govori Bog: Izlit æu Duha svoga na svako tijelo i proricat æe vaši sinovi i kæeri, vaši æe mladiæi gledati viðenja, a starci vaši sne sanjati. (Djela apostolska 2, 17)

 • Pokazat æeš mi stazu života, ispuniti me radošæu lica svoga. (Djela apostolska 2, 28)

 • Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad veæ bijaše odluèio pustiti ga. (Djela apostolska 3, 13)

 • Vama najprije podiže Bog Slugu svoga i posla ga blagoslivljati vas da se svatko obrati od opaèina svojih." (Djela apostolska 3, 26)

 • Ti si na usta oca našega, sluge svoga Davida, po Duhu Svetom rekao: Zašto se bune narodi, zašto puci ludosti snuju? (Djela apostolska 4, 25)

 • i reèe mu: Iziði iz zemlje svoje, iz zavièaja svoga, hajde u zemlju koju æu ti pokazati. (Djela apostolska 7, 3)

 • Josip tada posla po Jakova, oca svoga, i svu rodbinu, sedamdeset i pet duša. (Djela apostolska 7, 14)

 • Ali ga onaj što je zlostavljao svoga bližnjega odbi rijeèima: Tko te postavi glavarom i sucem nad nama? (Djela apostolska 7, 27)

 • Vidio sam, vidio nevolju naroda svoga u Egiptu i uzdisaj mu èuo pa siðoh izbaviti ga. I sad hajde! Šaljem te u Egipat!" (Djela apostolska 7, 34)

 • Petar pak, došavši k sebi, reèe: "Sad uistinu znam da je Gospodin poslao anðela svoga i izbavio me iz Herodove ruke i od svega što je oèekivao židovski narod." (Djela apostolska 12, 11)

 • Ali Židovi potakoše ugledne bogobojazne žene i prvake gradske te zametnuše progon protiv Pavla i Barnabe pa ih izbaciše iz svoga kraja. (Djela apostolska 13, 50)


“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina