Gefunden 178 Ergebnisse für: mora

 • Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro. (Knjiga Postanka 1, 10)
 • Ja æu, evo, pustiti potop - vode na zemlju - da izgine svako biæe pod nebom, sve u èemu ima dah života: sve na zemlji mora poginuti. (Knjiga Postanka 6, 17)

 • Da, i rob roðen u tvome domu ili za novac kupljen mora se obrezati! Tako æe moj Savez na vašem tijelu ostati vjeènim Savezom. (Knjiga Postanka 17, 13)

 • "Reci Izraelcima da se vrate i utabore pred Pi-Hahirotom, izmeðu Migdola i mora, nasuprot Baal-Sefonu. Utaborite se nasuprot ovome mjestu, uz more. (Knjiga Izlaska 14, 2)

 • A ti podigni svoj štap, ispruži svoju ruku nad morem i razdijeli ga nadvoje da Izraelci mogu proæi posred mora po suhu. (Knjiga Izlaska 14, 16)

 • A Izraelci išli suhim posred mora, vode im stale kao zid zdesna i slijeva. (Knjiga Izlaska 14, 29)

 • Od daha iz tvojih nosnica vode narastoše, valovi se u bedem uzdigoše, u srcu mora dubine se stvrdnuše. (Knjiga Izlaska 15, 8)
 • Kad su faraonovi konji, njegova kola i konjanici sašli u more, Jahve je na njih povratio morske vode pošto su Izraelci prošli posred mora po suhu. (Knjiga Izlaska 15, 19)

 • Pokrene Mojsije Izraelce od Crvenog mora i poðu na put kroz pustinju Šur. Tri su dana putovali pustinjom, a vode nisu našli. (Knjiga Izlaska 15, 22)

 • Ako tko udari batinom svoga roba ili svoju ropkinju te umru pod njegovom šakom, mora snositi osvetu. (Knjiga Izlaska 21, 20)

 • Ali ako se zna da je to goveèe i prije bolo, a njegov ga gospodar nije èuvao, onda mora nadoknaditi goveèe za goveèe, dok æe uginulo živinèe biti njegovo." (Knjiga Izlaska 21, 36)

 • No ako je veæ izišlo sunce, njegovu krv treba osvetiti. Lopov mora štetu nadoknaditi. Ako nema ništa, njega za njegovu kraðu treba prodati. (Knjiga Izlaska 22, 2)
“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina