Gefunden 262 Ergebnisse für: Èetiri

 • Dužina je svake zavjese iznosila dvadeset osam lakata, a širina svake zavjese èetiri lakta. Sve su zavjese bile iste mjere. (Knjiga Izlaska 36, 9)

 • Dužina svake zavjese bila je trideset lakata, a širina èetiri lakta. Tih jedanaest zavjesa bilo je iste mjere. (Knjiga Izlaska 36, 15)

 • Za nju naprave èetiri stupa od bagremova drva i oblože ih zlatom. Kuke su im bile od zlata, a saliju im i èetiri podnožja od srebra. (Knjiga Izlaska 36, 36)

 • I salije mu èetiri koluta na njegova èetiri ugla: dva koluta s jedne strane, a dva koluta s njegove druge strane. (Knjiga Izlaska 37, 3)

 • Salije mu èetiri zlatna koluta. Kolutove onda prièvrsti za njegova èetiri nožna ugla. (Knjiga Izlaska 37, 13)

 • Na samome svijeænjaku bile su èetiri èaše u obliku bademova cvijeta, svaka s èaškom i laticama: (Knjiga Izlaska 37, 20)

 • Na njegova èetiri ugla naèini mu èetiri roga. Rogovi su bili u jednom komadu s njim. Onda ga obloži tuèem. (Knjiga Izlaska 38, 2)

 • Salije èetiri koluta na èetiri ugla tuèane rešetke da služe kao kvake za motke. (Knjiga Izlaska 38, 5)

 • Bila su èetiri njihova stupa sa èetiri podnožja od tuèa. Kuke na stupovima bile su od srebra. Vrhovi stupova bili su srebrom obloženi, a njihove šipke bile su srebrne. (Knjiga Izlaska 38, 19)

 • Tuè od žrtve prikaznice iznosio je sedamdeset talenata i dvije tisuæe èetiri stotine šekela. (Knjiga Izlaska 38, 29)

 • Umetnu u nj èetiri reda dragulja. Prvi red bijaše od rubina, topaza i alema; (Knjiga Izlaska 39, 10)

 • A svi drugi krilati kukci na èetiri nožice neka su vam odvratni! (Levitski zakonik 11, 23)


“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina