1. U onaj dan otvorit æe se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i neèistoæe.

2. U onaj dan - rijeè je Jahve nad Vojskama - iskorijenit æu iz zemlje imena kumirÄa da se više ne spominju; uklonit æu iz zemlje i proroke i duh neèistoæe.

3. Ako netko još bude prorokovao, otac i mati koji su ga rodili reæi æe mu: 'Neæeš više živjeti, jer laž govoriš u ime Jahvino!' Otac i mati koji su ga rodili probost æe ga kada bude prorokovao.

4. U onaj dan svaki æe se prorok stidjeti svoga viðenja; neæe se više ogrtati plaštem od kostrijeti da bi lagali,

5. nego æe govoriti: 'Nisam ja prorok; ja sam ratar, zemlja je moje dobro od mladosti!'

6. Ako li ga tko upita: 'Kakve su ti to rane po tijelu?' on æe odgovoriti: 'Izranjen sam kod prijateljÄa.'

7. Probudi se, maèu, protiv mog pastira, protiv èovjeka, moga srodnika - rijeè je Jahve nad Vojskama. Udari pastira, i ovce æe se razbjeæi! Okrenut æu ruku protiv slabiæa,

8. i u svoj æe zemlji - rijeè je Jahvina - dvije treæine biti istrijebljene, a treæina ostavljena.

9. Tu æu treæinu kroz oganj provesti, proèistit æu ih kao što se proèišæuje srebro, iskušat' ih kao što se srebro iskušava. I on æe zazivati ime moje, a ja æu mu se odazvati; i reæi æu: 'Moj je to narod!' a on æe reæi: 'Jahve je Bog moj!'"

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina