1. Što bijaše od poèetka, što smo èuli, što smo vidjeli oèima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Rijeèi, Životu -

2. da, Život se oèitova, i vidjeli smo i svjedoèimo, i navješæujemo vam Život vjeèni, koji bijaše kod Oca i oèitova se nama -

3. što smo vidjeli i èuli, navješæujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.

4. I to vam pišemo da radost naša bude potpuna.

5. A ovo je navještaj koji smo èuli od njega i navješæujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve!

6. Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne èinimo istine.

7. Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova, èisti nas od svakoga grijeha.

8. Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama.

9. Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit æe nam grijehe i oèistiti nas od svake nepravde.

10. Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i rijeèi njegove nema u nama.
“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina