16. aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.

A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina