1. Adam, Set, Enosz,

2. Kenan, Mahalaleel, Jered,

3. Henoch, Metuszelach, Lamek,

4. Noe, Sem, Cham i Jafet.

5. Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.

6. Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.

7. Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.

8. Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.

9. Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.

10. Kusz [jeszcze] był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.

11. Misraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,

12. Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni.

13. Kanaan zaś był ojcem Sydona, swego pierworodnego, potem Cheta,

14. oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty,

15. Chiwwity, Arkity, Synity,

16. Arwadyty, Semaryty i Chamatyty.

17. Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]: Us, Chul, Geter i Meszek.

18. Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach - Ebera.

19. Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za jego dni ziemia została podzielona, a imię brata jego - Joktan.

20. Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,

21. Hadorama, Uzala, Dikli,

22. Ebala, Abimaela, Saby,

23. Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana.

24. Sem, Arpachszad, Szelach,

25. Eber, Peleg, Reu,

26. Serug, Nachor, Terach,

27. Abram, to jest Abraham.

28. Synowie Abrahama: Izaak i Izmael.

29. Oto ich rodowód: pierworodny Izmaela Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mibsam,

30. Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema,

31. Jetur, Nafisz i Kedma. Ci byli synami Izmaela.

32. Synowie Ketury, drugorzędnej żony Abrahama: porodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synowie Jokszana: Saba i Dedan.

33. Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy ci byli synami Ketury.

34. Abraham był ojcem Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael.

35. Synowie Ezawa: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach.

36. Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.

37. Synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.

38. Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.

39. Synowie Lotana: Chori i Homam. Siostra Lotana: Timna.

40. Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibeona: Aja i Ana.

41. Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.

42. Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan. Synowie Diszana: Us i Aran.

43. Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomu, zanim jakikolwiek król panował nad Izraelitami: Bela, syn Beora, a nazwa miasta jego: Dinhaba.

44. I umarł Bela, a królował w jego miejsce Jobab, syn Zeracha z Bosry.

45. Umarł Jobab i królował w jego miejsce Chuszam z kraju Temanitów.

46. Umarł Chuszam i królował w jego miejsce Hadad, syn Bedada, który poraził Madianitów na polach Moabu, a nazwa miasta jego Awit.

47. Umarł Hadad i królował w jego miejsce Samla z Masreki.

48. Umarł Samla i królował w jego miejsce Szaz Rechobot Nadrzecznego.

49. Umarł Szaul i królował w jego miejsce Baal-Chanan, syn Akbora.

50. Umarł Baal-Chanan i królował w jego miejsce Hadad, a nazwa miasta jego Pai, imię zaś jego żony Mehetabel, córki Matredy, córki Mezahaba.

51. Umarł też i Hadad. Naczelnikami szczepów Edomu byli: naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik Jetet,

52. naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar,

53. naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Ci byli naczelnikami Edomu.


“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina