Encontrados 660 resultados para: Duo

 • anableyaV de iakwb eiden kai idou hsau o adelfoV autou ercomenoV kai tetrakosioi andreV met' autou kai epidieilen iakwb ta paidia epi leian kai rachl kai taV duo paidiskaV (Gênesis 33, 1)

 • kai epoihsen taV duo paidiskaV kai touV uiouV autwn en prwtoiV kai leian kai ta paidia authV opisw kai rachl kai iwshf escatouV (Gênesis 33, 2)

 • egeneto de en th hmera th trith ote hsan en tw ponw elabon oi duo uioi iakwb sumewn kai leui oi adelfoi dinaV ekastoV thn macairan autou kai eishlqon eiV thn polin asfalwV kai apekteinan pan arsenikon (Gênesis 34, 25)

 • egeneto de meta duo eth hmerwn faraw eiden enupnion weto estanai epi tou potamou (Gênesis 41, 1)

 • tw de iwshf egenonto uioi duo pro tou elqein ta epta eth tou limou ouV eteken autw asenneq qugathr petefrh ierewV hliou polewV (Gênesis 41, 50)

 • eipen de roubhn tw patri autou legwn touV duo uiouV mou apokteinon ean mh agagw auton proV se doV auton eiV thn ceira mou kagw anaxw auton proV se (Gênesis 42, 37)

 • eipen de o paiV sou o pathr hmwn proV hmaV umeiV ginwskete oti duo eteken moi h gunh (Gênesis 44, 27)

 • egeneto de meta ta rhmata tauta kai aphggelh tw iwshf oti o pathr sou enocleitai kai analabwn touV duo uiouV autou ton manassh kai ton efraim hlqen proV iakwb (Gênesis 48, 1)

 • nun oun oi duo uioi sou oi genomenoi soi en aiguptw pro tou me elqein proV se eiV aigupton emoi eisin efraim kai manassh wV roubhn kai sumewn esontai moi (Gênesis 48, 5)

 • labwn de iwshf touV duo uiouV autou ton te efraim en th dexia ex aristerwn de israhl ton de manassh en th aristera ek dexiwn de israhl hggisen autouV autw (Gênesis 48, 13)

 • exelqwn de th hmera th deutera ora duo andraV ebraiouV diaplhktizomenouV kai legei tw adikounti dia ti su tupteiV ton plhsion (Êxodo 2, 13)

 • kai elaben ambram thn iwcabed qugatera tou adelfou tou patroV autou eautw eiV gunaika kai egennhsen autw ton te aarwn kai mwushn kai mariam thn adelfhn autwn ta de eth thV zwhV ambram ekaton triakonta duo eth (Êxodo 6, 20)


“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina