Encontrados 660 resultados para: Duo

 • poihqhsontai ceroub eiV ek tou klitouV toutou kai ceroub eiV ek tou klitouV tou deuterou tou ilasthriou kai poihseiV touV duo ceroubim epi ta duo klith (Êxodo 25, 19)

 • kai gnwsqhsomai soi ekeiqen kai lalhsw soi anwqen tou ilasthriou ana meson twn duo ceroubim twn ontwn epi thV kibwtou tou marturiou kai kata panta osa an enteilwmai soi proV touV uiouV israhl (Êxodo 25, 22)

 • kai poihseiV trapezan crusiou kaqarou duo phcewn to mhkoV kai phceoV to euroV kai phceoV kai hmisouV to uyoV (Êxodo 25, 23)

 • o sfairwthr upo touV duo kalamiskouV ex authV kai sfairwthr upo touV tessaraV kalamiskouV ex authV outwV toiV ex kalamiskoiV toiV ekporeuomenoiV ek thV lucniaV (Êxodo 25, 35)

 • duo agkwniskouV tw stulw tw eni antipiptontaV eteron tw eterw outwV poihseiV pasi toiV stuloiV thV skhnhV (Êxodo 26, 17)

 • kai tessarakonta baseiV arguraV poihseiV toiV eikosi stuloiV duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou kai duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou (Êxodo 26, 19)

 • kai tessarakonta baseiV autwn arguraV duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou kai duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou (Êxodo 26, 21)

 • kai duo stulouV poihseiV epi twn gwniwn thV skhnhV ek twn opisqiwn (Êxodo 26, 23)

 • kai esontai oktw stuloi kai ai baseiV autwn argurai deka ex duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou kai duo baseiV tw stulw tw eni (Êxodo 26, 25)

 • duo epwmideV sunecousai esontai autw etera thn eteran epi toiV dusi meresin exhrthmenai (Êxodo 28, 7)

 • kai lhmyh touV duo liqouV liqouV smaragdou kai gluyeiV en autoiV ta onomata twn uiwn israhl (Êxodo 28, 9)

 • ergon liqourgikhV tecnhV glumma sfragidoV diagluyeiV touV duo liqouV epi toiV onomasin twn uiwn israhl (Êxodo 28, 11)


“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina