Encontrados 108 resultados para: zauvijek

 • jer svu zemlju što je možeš vidjeti dat æu tebi i tvome potomstvu zauvijek. (Knjiga Postanka 13, 15)

 • a potom mi reèe: 'Uèinit æu te rodnim i mnogobrojnim, uèinit æu da postaneš skup naroda, a tvome potomstvu poslije tebe dat æu ovu zemlju u posjed zauvijek.' (Knjiga Postanka 48, 4)

 • Nato Jahve reèe Mojsiju: "Ja æu, evo, doæi k tebi u gustom oblaku da narod èuje kad budem s tobom govorio i da ti zauvijek vjeruje." Tako je Mojsije prenio Jahvi odgovor naroda. (Knjiga Izlaska 19, 9)

 • Neka je ona znak, zauvijek, izmeðu mene i Izraelaca. TÓa Jahve je za šest dana sazdao nebo i zemlju, a sedmoga je dana prestao raditi i odahnuo." (Knjiga Izlaska 31, 17)

 • Drži njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe; da dugo poživiš na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje zauvijek." (Ponovljeni zakon 4, 40)

 • Drži i vrši sve ove naredbe što ti ih propisujem, da bude dobro zauvijek tebi i tvojim sinovima poslije tebe kad èiniš što je dobro i pravedno u oèima Jahve, Boga svoga. (Ponovljeni zakon 12, 28)

 • Snesi onda sav plijen nasred trga te spali grad sa svim plijenom kao paljenicu Jahvi, Bogu svome. Neka zauvijek ostane ruševina i neka se više nikada ne sazida. (Ponovljeni zakon 13, 17)

 • A onda blaguj desetine svoga žita, svoga vina, svoga ulja i prvine svoje krupne i sitne stoke u nazoènosti Jahve, Boga svoga, na mjestu koje on odabere da svoje ime ondje nastani; da se tako nauèiš zauvijek bojati se Jahve, Boga svoga. (Ponovljeni zakon 14, 23)

 • uzmi tada šilo i probuši mu uho na vratima, i neka ti bude robom zauvijek! Tako isto uèini i sa svojom sluškinjom. (Ponovljeni zakon 15, 17)

 • jer je njega odabrao Jahve, Bog tvoj, od svih tvojih plemena; njega i njegove sinove, da zauvijek stoje pred Jahvom, Bogom tvojim, te da obavljaju službu i blagoslivljaju u ime Jahve. (Ponovljeni zakon 18, 5)

 • Ona æe služiti za èudesni znak na tebi i tvome potomstvu zauvijek. (Ponovljeni zakon 28, 46)

 • Što je sakriveno, pripada Jahvi, Bogu našemu, a objava nama i sinovima našim zauvijek da vršimo sve rijeèi ovoga Zakona. (Ponovljeni zakon 29, 28)


“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina