Encontrados 14 resultados para: roditelji

 • A svojoj kæeri kaza: "Poštuj svekra i svekrvu: oni su ti sada roditelji. I da èujem samo dobre vijesti o tebi." I poljubi je. (Tobija 10, 12)

 • Njezini roditelji bijahu pravednici i odgojiše svoju kæer po Zakonu Mojsijevu. (Daniel 13, 3)

 • Ponukan od Duha, doðe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, (Evanðelje po Luki 2, 27)


 • Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. (Evanðelje po Luki 2, 41)

 • Kad su minuli ti dani, vraæahu se oni, a djeèak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. (Evanðelje po Luki 2, 43)

 • Njezini se roditelji zaèudiše, a on zapovjedi da nikome ne reknu što se dogodilo. (Evanðelje po Luki 8, 56)

 • A predavat æe vas èak i vaši roditelji i braæa, roðaci i prijatelji. Neke æe od vas i ubiti." (Evanðelje po Luki 21, 16)

 • Zapitaše ga njegovi uèenici: "Uèitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?" (Evanðelje po Ivanu 9, 2)

 • Odgovori Isus: "Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu oèituju djela Božja." (Evanðelje po Ivanu 9, 3)

 • Njegovi roditelji odvrate: "Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio. (Evanðelje po Ivanu 9, 20)

 • Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova. Židovi se doista veæ bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopæiti svaki koji njega prizna Kristom. (Evanðelje po Ivanu 9, 22)

 • Zbog toga rekoše njegovi roditelji: "Punoljetan je, njega pitajte!" (Evanðelje po Ivanu 9, 23)

“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina