Encontrados 164 resultados para: puta

 • Ako æe Kajin biti osveæen sedmerostruko, Lamek æe sedamdeset i sedam puta!" (Knjiga Postanka 4, 24)
 • pa ipak je vaš otac mene varao, deset mi je puta plaæu mijenjao. Ali Bog nije dopuštao da mi nanese štetu. (Knjiga Postanka 31, 7)

 • Od ovih dvadeset godina što sam ih proveo u tvojoj kuæi èetrnaest sam ti godina služio za tvoje dvije kæeri, a šest godina za tvoju stoku, jer si mi mijenjao zaradu deset puta. (Knjiga Postanka 31, 41)

 • Sam proðe naprijed, nakloni se do zemlje sedam puta dok se ne primaèe svome bratu. (Knjiga Postanka 33, 3)

 • Potom odu iz Betela. Još bijaše malo puta do Efrate, a Rahela se naðe pri poroðaju. Napali je teški trudovi. (Knjiga Postanka 35, 16)

 • I nareðivaše on da jela ispred njega nose njima, a obrok Benjaminov bijaše pet puta veæi od svih ostalih. I pili su i gostili se s njim. (Knjiga Postanka 43, 34)

 • Brzo su zašli s puta koji sam im odredio. Napravili su sebi tele od rastopljene kovine, preda nj pali nièice i žrtve mu prinijeli uz poklike: 'Ovo je tvoj bog, Izraele, koji te izveo iz zemlje egipatske!' (Knjiga Izlaska 32, 8)
 • Onda neka sveæenik zamoèi svoj prst u krv i tom krvlju neka sedam puta poškropi prednju stranu zavjese Svetišta, pred Jahvom. (Levitski zakonik 4, 6)

 • neka sveæenik zamoèi svoj prst u krv i sedam puta poškropi prednju stranu zavjese, pred Jahvom. (Levitski zakonik 4, 17)

 • Sedam puta poškropi njime žrtvenik te pomaže žrtvenik i sav njegov pribor, umivaonik s njegovim stalkom da ih posveti. (Levitski zakonik 8, 11)

 • Sada neka sedam puta poškropi onoga koji se od gube èisti, a onda ga èistim proglasi. Poslije toga neka pusti živu pticu na otvorenu polju. (Levitski zakonik 14, 7)

 • Zamoèivši sveæenik svoj desni prst u ulje na svojoj lijevoj ruci, neka uljem sa svoga prsta obavi škropljenje pred Jahvom sedam puta. (Levitski zakonik 14, 16)
“A maior caridade é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia.” São Padre Pio de Pietrelcina