Encontrados 352 resultados para: prije

 • do mjesta na kojem je bio postavio šator, izmeðu Betela i Aja, gdje je prije podigao žrtvenik. Tu je Abram zazivao ime Jahvino. (Knjiga Postanka 13, 4)

 • Lot podiže oèi i vidje kako je dobro posvuda natapana sva Jordanska dolina, kao kakav vrt Jahvin, kao zemlja egipatska prema Soaru. - Bilo je to prije nego što je Jahve uništio Sodomu i Gomoru. - (Knjiga Postanka 13, 10)

 • Donijet æu kruha da se okrijepite prije nego poðete dalje. TÓa k svome ste sluzi navratili." Oni odgovore: "Dobro, uèini kako si rekao!" (Knjiga Postanka 18, 5)

 • Ujutro Abraham podrani, osamari magarca, sa sobom povede dvojicu svojih slugu i svog sina Izaka, pošto je prije nacijepao drva za žrtvu paljenicu, i uputi se na mjesto koje mu je Bog oznaèio. (Knjiga Postanka 22, 3)

 • A Jakov odgovori: "Ustupi mi prije svoje prvorodstvo!" (Knjiga Postanka 25, 31)

 • Jakov nastavi: "Prije mi se zakuni!" On mu se zakune, i tako proda Jakovu svoje prvorodstvo. (Knjiga Postanka 25, 33)

 • Onda mi pripremi ukusan obrok, kako volim, te mi ga donesi da blagujem, pa da te mognem blagosloviti prije nego umrem." (Knjiga Postanka 27, 4)

 • 'Donesi mi divljaèi te mi priredi ukusan obrok da blagujem pa da te pred licem Jahvinim blagoslovim prije nego umrem.' (Knjiga Postanka 27, 7)

 • Onda ti donesi svome ocu da jede te tebe mogne blagosloviti prije nego umre." (Knjiga Postanka 27, 10)

 • Izak se silno prepadne: "Pa tko je onda bio onaj što je divljaèi ulovio i meni veæ donio? Blagovao sam je prije nego si ti došao; onoga sam blagoslovio i blagoslovljen æe ostati." (Knjiga Postanka 27, 33)

 • Ono mjesto on nazva Betel, dok je ime tome gradu prije bilo Luz. (Knjiga Postanka 28, 19)

 • Laban odgovori: "U našem mjestu nije obièaj da se mlaða udaje prije starije. (Knjiga Postanka 29, 26)


“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina