Encontrados 29 resultados para: podruèju

 • Sedam dana neka se jede nekvasan kruh; ukvasanog kruha neka ne bude kod tebe; i neka se nigdje ne vidi kvasac na tvome podruèju. (Knjiga Izlaska 13, 7)
 • Odande krenu i utabore se s onu stranu Arnona, koji je u pustinji a izvire u podruèju Amorejaca. Jer je Arnon granica moapska izmeðu Moabaca i Amorejaca. (Knjiga Brojeva 21, 13)

 • Odu iz Obota i utabore se na moapskom podruèju u Ije-Abarimu. (Knjiga Brojeva 33, 44)

 • Neka se sedam dana u tebe ne vidi kvasac na svemu tvome podruèju i ništa od mesa žrtve što je zakolješ naveèer prvoga dana ne smije ostati preko noæi do jutra. (Ponovljeni zakon 16, 4)

 • Imat æeš masline po svemu svome podruèju, ali se uljem neæeš mazati jer æe ti masline opadati. (Ponovljeni zakon 28, 40)

 • razdijelit æu zemlju na sedam dijelova. Neka Juda ostane na svome podruèju na jugu, a Josipov dom neka ostane u svome kraju na sjeveru. (Jošua 18, 5)

 • A oni odgovoriše kralju: "Èovjek koji nas je zatirao i koji je smišljao da nas uništi, da nas ne bude nigdje u svemu izraelskom podruèju, (Druga knjiga o Samuelu 21, 5)
 • Jednom su Aramejci otišli u pljaèku i na podruèju izraelskom zarobili mladu djevojku, koja je zatim služila ženi Naamanovoj. (Druga knjiga o kraljevima 5, 2)

 • U ono je vrijeme Jahve poèeo krnjiti zemlju izraelsku, i Hazael se tukao s Izraelcima na svom podruèju, (Druga knjiga o kraljevima 10, 32)

 • Faraon Neko bacio ga je u okove u Ribli, na podruèju Hamata, da ne vlada u Jeruzalemu i udario je na zemlju danak od stotinu talenata srebra i deset talenata zlata. (Druga knjiga o kraljevima 23, 33)

 • Za Šaulovih vremena vojevali su s Hagrijcima koji su izginuli od njihove ruke; tako su se naselili u njihove šatore po svemu istoènom podruèju od Gileada. (Prva knjiga Ljetopisa 5, 10)

 • Ovo su im boravišta po naseljima u njihovu podruèju: Aronovim sinovima od Kehatove obitelji - jer na njih je pao ždrijeb - (Prva knjiga Ljetopisa 6, 39)
“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina