Encontrados 992 resultados para: narod

 • Jahve reèe. "Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek poèetak njihovih nastojanja. Sad im ništa neæe biti neostvarivo što god naume izvesti. (Knjiga Postanka 11, 6)
 • Velik æu narod od tebe uèiniti, blagoslovit æu te, ime æu ti uzvelièati, i sam æeš biti blagoslov. (Knjiga Postanka 12, 2)

 • I za Jišmaela uslišah te. Evo ga blagoslivljam: rodnim æu ga uèiniti i silno ga razmnožiti; dvanaest æe knezova od njega postati i u velik æe narod izrasti. (Knjiga Postanka 17, 20)

 • kad æe od Abrahama nastati velik i brojan narod te æe se svi narodi zemlje njim blagoslivljati? (Knjiga Postanka 18, 18)

 • Još ne bijahu legli na poèinak, kad graðani Sodome, mladi i stari, sav narod do posljednjeg èovjeka, opkole kuæu. (Knjiga Postanka 19, 4)

 • I od sina tvoje sluškinje podiæi æu velik narod, jer je tvoj potomak." (Knjiga Postanka 21, 13)

 • Na noge! Digni djeèaka i utješi ga, jer od njega æu podiæi velik narod." (Knjiga Postanka 21, 18)
 • I Jahve joj reèe: "Dva su svijeta u utrobi tvojoj; dva æe se naroda iz tvog krila odijeliti. Narod æe nad narodom gospodovati, stariji æe služiti mlaðemu." (Knjiga Postanka 25, 23)

 • Onda mu Bog reèe: "Ja sam El Šadaj - Bog Svesilni! Budi rodan i množi se! Od tebe poteæi æe narod, mnoštvo naroda, i kraljevi iz tvog æe izaæi krila. (Knjiga Postanka 35, 11)

 • Ti æeš biti upravitelj moga dvora: sav æe se moj narod pokoravati tvojim naredbama. Jedino prijestoljem ja æu biti veæi od tebe. (Knjiga Postanka 41, 40)

 • "Ja sam Bog, Bog tvoga oca. Ne boj se siæi u Egipat, jer æu ondje od tebe proizvesti velik narod. (Knjiga Postanka 46, 3)

 • a narod od jednog kraja Egipta do drugoga njegovim robljem. (Knjiga Postanka 47, 21)
“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina