Encontrados 4 resultados para: jedinomu

  • kad opazite pred njima i za njima mnoštvo koje im se klanja. Recite u srcu: "Tebi se, Gospode, jedinomu treba klanjati." (Baruh 6, 5)

  • Isus mu odgovori: "Pisano je: Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!" (Evanðelje po Luki 4, 8)

  • jedinomu Mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen. UVOD (Poslanica Rimljanima 16, 27)

  • jedinomu Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu: slava, velièanstvo, vlast i moæ i prije svakoga vijeka, i sada, i u sve vijeke. Amen. (Poslanica Jude apostola 1, 25)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina