Encontrados 61 resultados para: bratu

 • Kajin pak reèe svome bratu Abelu: "Hajdemo van!" I našavši se na polju, Kajin skoèi na brata Abela te ga ubi. (Knjiga Postanka 4, 8)
 • Bratu mu bijaše ime Jubal. On je praotac svih koji sviraju na liru i sviralu. (Knjiga Postanka 4, 21)

 • A i Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi. (Knjiga Postanka 10, 21)

 • Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan. (Knjiga Postanka 10, 25)

 • A Sari reèe: "Evo tisuæu srebrnika što ih dajem tvome bratu: neka ti budu koprenom pred oèima sviju što su s tobom. Ti si svakako opravdana." (Knjiga Postanka 20, 16)

 • Poslije tih dogaðaja obavijeste Abrahama: "I tvome bratu Nahoru Milka je porodila djecu: (Knjiga Postanka 22, 20)

 • Betuel je bio otac Rebekin. Njih je osam rodila Milka Nahoru, Abrahamovu bratu. (Knjiga Postanka 22, 23)
 • Sluga zatim izvadi srebrnih i zlatnih predmeta te haljina i dade ih Rebeki, a dade darova i njezinu bratu i majci. (Knjiga Postanka 24, 53)

 • Rebeka reèe svome sinu Jakovu: "Upravo sam èula kako tvoj otac govori tvome bratu Ezavu: (Knjiga Postanka 27, 6)

 • Ali ti, sine moj, poslušaj mene: odmah bježi mome bratu Labanu u Haran. (Knjiga Postanka 27, 43)

 • Tako Izak otpremi Jakova, i on ode u Padan Aram Labanu, sinu Aramejca Betuela, bratu Rebeke, majke Jakova i Ezava. (Knjiga Postanka 28, 5)

 • Jakov pošalje pred sobom glasnike svome bratu Ezavu u zemlju Seir, u Edomsku pustaru, (Knjiga Postanka 32, 4)
“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina