Encontrados 81 resultados para: anðela

 • Ona dva anðela stignu naveèer u Sodomu dok je Lot sjedio na vratima Sodome. Kad ih Lot ugleda, ustade i poðe im u susret. Nakloni se licem do zemlje, (Knjiga Postanka 19, 1)

 • Jahve, Bog nebesa, koji me odveo iz kuæe moga oca i rodnog kraja i koji mi je pod zakletvom obeæao: 'Tvome æu potomstvu dati ovu zemlju', pred tobom æe poslati svog anðela, i odande æeš ti dovesti ženu mome sinu. (Knjiga Postanka 24, 7)

 • On mi odgovori: 'Jahve, pred èijim sam licem hodio, poslat æe s tobom svog anðela i tvoje æe putovanje dovesti k cilju, a ti æeš naæi ženu mome sinu od moje rodbine, od obitelji moga oca. (Knjiga Postanka 24, 40)

 • "Šaljem, evo, svog anðela pred tobom da te èuva na putu i dovede te u mjesto koje sam priredio. (Knjiga Izlaska 23, 20)

 • Pred tobom æu poslati anðela; istjerat æu Kanaance, Amorejce, Hetite, Perižane, Hivijce i Jebusejce. (Knjiga Izlaska 33, 2)

 • Stoga smo vapili Jahvi, i on èu naš glas i posla anðela koji nas izbavi iz Egipta. Evo nas sad u Kadešu, gradu uz rub tvoga podruèja. (Knjiga Brojeva 20, 16)

 • Kad magarica opazi anðela Jahvina kako stoji na putu s isukanim maèem u ruci, skrene sa staze i poðe preko polja. Bileam poèe tuæi magaricu da je vrati na put. (Knjiga Brojeva 22, 23)

 • Magarica, spazivši Jahvina anðela, stisne se uza zid i o zid pritisne Bileamovu nogu. On je opet poèe tuæi. (Knjiga Brojeva 22, 25)

 • Kad je magarica ugledala Jahvina anðela, legne pod Bileamom. Bileam pobjesni i poèe tuæi magaricu štapom. (Knjiga Brojeva 22, 27)

 • Tada Jahve otvori oèi Bileamu i on opazi anðela Jahvina kako stoji na putu s golim maèem u ruci. Pognu on glavu i pade nièice. (Knjiga Brojeva 22, 31)

 • Tad Gideon vidje da je to bio Anðeo Jahvin i reèe: "Jao, Jahve, Gospode! Anðela Jahvina vidjeh licem u lice!" (Knjiga o sucima 6, 22)

 • Žena ode i kaza mužu: "Božji èovjek došao k meni, lice mu kao u Božjeg anðela, puno dostojanstva. Nisam ga upitala odakle je došao, niti mi on kaza svog imena. (Knjiga o sucima 13, 6)


“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina