Encontrados 415 resultados para: Zatim

 • Zatim reèe Bog: "Evo, èovjek postade kao jedan od nas - znajuæi dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke!" (Knjiga Postanka 3, 22)

 • Zatim ispusti golubicu da vidi je li voda nestala sa zemlje. (Knjiga Postanka 8, 8)

 • Zatim istupi kralj Sodome, kralj Gomore, kralj Adme, kralj Sebojima i kralj Bele, odnosno Soara, te zapodjenu borbu protiv onih u dolini Sidimu: (Knjiga Postanka 14, 8)

 • Uzme zatim Abraham svoga sina Jišmaela i sve robove koji su bili roðeni u njegovu domu i sve koje je kupio novcem - sve muške ukuæane - pa ih toga istog dana obreže, kako mu je Bog rekao. (Knjiga Postanka 17, 23)

 • Zatim Abraham otrèa govedima, uhvati tele, mlado i debelo, i dade ga momku da ga brže zgotovi. (Knjiga Postanka 18, 7)

 • Abimelek zatim reèe: "Evo, moja ti je zemlja otvorena. Nastani se gdje ti se svidi!" (Knjiga Postanka 20, 15)

 • Zatim se Abraham vrati k svojim slugama pa se zajedno upute u Beer Šebu. U Beer Šebi se Abraham nastani. (Knjiga Postanka 22, 19)

 • Zatim reèe: "Kaži mi èija si kæi. Ima li u kuæi tvoga oca mjesta za nas da prenoæimo?" (Knjiga Postanka 24, 23)

 • Sluga zatim izvadi srebrnih i zlatnih predmeta te haljina i dade ih Rebeki, a dade darova i njezinu bratu i majci. (Knjiga Postanka 24, 53)

 • Zatim Abraham preminu, umrije u sretnoj dobi - star i pun godina - te bi pridružen svojim precima. (Knjiga Postanka 25, 8)

 • A ovo je duljina Jišmaelova života: stotinu trideset i sedam godina. Zatim izdahnu; umrije i bi pridružen svojim precima. (Knjiga Postanka 25, 17)

 • Stavi zatim ukusan obrok i kruh što ga je pripravila na ruke svoga sina Jakova. (Knjiga Postanka 27, 17)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina