Encontrados 572 resultados para: Toga

 • Toga je dana Jahve sklopio Savez s Abramom rekavši: "Potomstvu tvojemu dajem zemlju ovu od Rijeke u Egiptu do Velike rijeke, rijeke Eufrata: (Knjiga Postanka 15, 18)

 • Uzme zatim Abraham svoga sina Jišmaela i sve robove koji su bili roðeni u njegovu domu i sve koje je kupio novcem - sve muške ukuæane - pa ih toga istog dana obreže, kako mu je Bog rekao. (Knjiga Postanka 17, 23)

 • Tako su toga istog dana bili obrezani Abraham i njegov sin Jišmael; (Knjiga Postanka 17, 26)

 • "Braæo moja," reèe on, "molim vas, ne èinite toga zla! (Knjiga Postanka 19, 7)

 • A njezin brat i majka odgovore: "Neka djevojka ostane s nama još desetak dana, pa poslije toga poði!" (Knjiga Postanka 24, 55)

 • Reèe Ezav Jakovu: "Daj mi toga crvenog variva da pojedem jer sam izgladnio." Stoga mu je ime Edom. (Knjiga Postanka 25, 30)

 • Toga istog dana doðu Izakove sluge i obavijeste ga o bunaru što su ga iskopali te mu reknu: "Našli smo vodu." (Knjiga Postanka 26, 32)

 • Poslije toga reèe mu njegov otac Izak: "Primakni se, sine moj, i poljubi me!" (Knjiga Postanka 27, 26)

 • Poslije toga Jakov reèe Labanu: "Daj mi moju ženu, jer se moje vrijeme navršilo pa bih htio k njoj." (Knjiga Postanka 29, 21)

 • Ali toga dana Laban izluèi naprugane i šarene jarce i sve riðaste i šarene koze - svaku koja je na sebi imala bijelo - i sve garave ovce pa ih preda svojim sinovima. (Knjiga Postanka 30, 35)

 • Osim toga, kad bi se god dobro uzrasla stoka parila, Jakov bi stavio pruæe u korita, baš pred oèi živine, tako da se pari pred pruæem. (Knjiga Postanka 30, 41)

 • Poslije toga Jakov prinese žrtvu na Glavici i pozva svoje ljude da blaguju. Poslije objeda proveli su noæ na Glavici. (Knjiga Postanka 31, 54)


“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina