Encontrados 107 resultados para: Svjetlost

 • I reèe Bog: "Neka bude svjetlost!" I bi svjetlost. (Knjiga Postanka 1, 3)

 • I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame. (Knjiga Postanka 1, 4)

 • Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noæ. Tako bude veèer, pa jutro - dan prvi. (Knjiga Postanka 1, 5)

 • da vladaju danom i noæu i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro. (Knjiga Postanka 1, 18)

 • Tri dana nisu ljudi jedan drugoga mogli vidjeti i nitko se sa svoga mjesta nije micao. A u mjestima gdje su Izraelci živjeli sjala svjetlost. (Knjiga Izlaska 10, 23)

 • Napokon Mojsije siðe sa Sinajskog brda. Silazeæi s brda, nosio je u rukama ploèe Svjedoèanstva. Nije ni znao da iz njegova lica, zbog razgovora s Jahvom, izbija svjetlost. (Knjiga Izlaska 34, 29)

 • Kad su Aron i svi Izraelci vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost, ne usudiše se k njemu pristupiti. (Knjiga Izlaska 34, 30)

 • Izraelci bi vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost. Tada bi Mojsije opet prevukao koprenu preko lica dok ne uðe da s Jahvom govori. (Knjiga Izlaska 34, 35)

 • taj je kao jutarnja svjetlost kad ograne sunce, jutro bez oblaka, na kojem se svjetluca zemaljska trava poslije kiše. (Druga knjiga o Samuelu 23, 4)

 • U crnu tminu dan taj nek se prometne! S visina se njega Bog ne spominjao, svjetlost sunèeva ne svijetlila mu više! (Knjiga o Jobu 3, 4)

 • u zemlju tmine guste i meteža, gdje je svjetlost slièna noæi najcrnjoj." (Knjiga o Jobu 10, 22)

 • Al' ugasit æe se svjetlost opakoga, i neæe mu sjati plamen na ognjištu. (Knjiga o Jobu 18, 5)


“O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar”. São Padre Pio de Pietrelcina