Encontrados 180 resultados para: Sveæenici

 • I sami sveæenici, koji dolaze blizu Jahvi, moraju se oèistiti, da ih Jahve ne uništi." (Knjiga Izlaska 19, 22)

 • "Siði pa se opet popni zajedno s Aronom", odgovori mu Jahve. "Ali neka sveæenici i narod ne navaljuju da se popnu prema Jahvi da ne izginu." (Knjiga Izlaska 19, 24)

 • "A onda dovedi k sebi izmeðu Izraelaca svoga brata Arona zajedno s njegovim sinovima: Nadabom, Abihuom, Eleazarom i Itamarom da mi služe kao sveæenici. (Knjiga Izlaska 28, 1)

 • Neka ovu odjeæu naprave: naprsnik, opleæak, ogrtaè, košulju resama obrubljenu, mitru i pas; neka naprave svetu odjeæu za tvoga brata Arona i njegove sinove da mi služe kao sveæenici. (Knjiga Izlaska 28, 4)

 • U njih odjeni svoga brata Arona i njegove sinove; onda ih pomaži, ispuni im ruke vlašæu i posveti ih da mi služe kao sveæenici. (Knjiga Izlaska 28, 41)

 • Ja æu posvetiti Šator sastanka i žrtvenik; posvetit æu Arona i njegove sinove da mi služe kao sveæenici. (Knjiga Izlaska 29, 44)

 • i pomaži ih, kako si pomazao i njihova oca, da mi služe kao sveæenici. Njihovo pomazanje neka ih uvede u vjeèno sveæenstvo u sve njihove naraštaje." (Knjiga Izlaska 40, 15)

 • Neka zatim zakolje junca pred Jahvom. A Aronovi sinovi, sveæenici, neka prinesu krv. Neka njome zapljusnu sve strane žrtvenika koji stoji pred ulazom u Šator sastanka. (Levitski zakonik 1, 5)

 • Neka sinovi Aronovi, sveæenici, nalože vatru na žrtveniku i na vatru metnu drva. (Levitski zakonik 1, 7)

 • Neka zatim sinovi Aronovi, sveæenici, naslažu dijelove, s glavom i lojem, na drva što su na vatri na žrtveniku. (Levitski zakonik 1, 8)

 • Neka ga zakolje pred Jahvom, na žrtveniku sa sjeverne strane. Neka zatim Aronovi sinovi, sveæenici, zapljusnu žrtvenik krvlju sa svih strana. (Levitski zakonik 1, 11)

 • Neka stavi svoju ruku na glavu svoje žrtve i zakolje je na ulazu u Šator sastanka. Neka zatim Aronovi sinovi, sveæenici, zapljusnu krvlju sve strane žrtvenika. (Levitski zakonik 3, 2)


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina