Encontrados 209 resultados para: Sine

 • Onda Izak reèe svome ocu Abrahamu: "Oèe!" "Evo me, sine!" - javi se on. "Evo kremena i drva," opet æe sin, "ali gdje je janje za žrtvu paljenicu?" (Knjiga Postanka 22, 7)

 • "Bog æe veæ providjeti janje za žrtvu paljenicu, sine moj!" - odgovori Abraham. I nastave put. (Knjiga Postanka 22, 8)

 • Ostarje Izak, vid mu se oèinji gasio. Zato zovne svoga starijeg sina Ezava i reèe mu: "Sine!" On mu odgovori: "Evo me!" (Knjiga Postanka 27, 1)

 • A sad, sine moj, poslušaj me i uèini kako ti naredim. (Knjiga Postanka 27, 8)

 • Ali njegova mu majka odgovori: "Sine moj, tvoje prokletstvo neka padne na mene! Samo ti mene poslušaj, otiði i donesi!" (Knjiga Postanka 27, 13)

 • Izak upita svoga sina: "Kako si tako brzo uspio, sine moj?" On odgovori: "Jer mi je Jahve, Bog tvoj, bio milostiv." (Knjiga Postanka 27, 20)

 • Potom Izak reèe Jakovu: "Primakni se, sine moj, da opipam jesi li ti zbilja moj sin Ezav ili nisi." (Knjiga Postanka 27, 21)

 • Poslije toga reèe mu njegov otac Izak: "Primakni se, sine moj, i poljubi me!" (Knjiga Postanka 27, 26)

 • Izak odgovori Ezavu: "Njega sam veæ postavio za tvoga gospodara; njemu sam svu njegovu braæu predao za sluge; žitom sam ga i vinom opskrbio. A što sad za te mogu uèiniti, sine moj?" (Knjiga Postanka 27, 37)

 • Ali ti, sine moj, poslušaj mene: odmah bježi mome bratu Labanu u Haran. (Knjiga Postanka 27, 43)

 • Podigavši svoje oèi, Josip opazi svoga brata Benjamina - sina svoje majke - te upita: "Je li ovo vaš najmlaði brat o kome ste mi govorili?" Onda nastavi: "Bog ti bio milostiv, sine moj!" (Knjiga Postanka 43, 29)

 • Ali njegov otac to odbije rekavši: "Znam ja, sine moj, znam; i od njega æe postati narod i bit æe velik. Ali njegov mlaði brat bit æe veæi od njega, a njegovo æe potomstvo biti mnoštvo." (Knjiga Postanka 48, 19)


“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina