Encontrados 58 resultados para: Pašnjacima

 • Tako æe svih gradova koje ustupite levitima biti èetrdeset i osam gradova s njihovim pašnjacima. (Knjiga Brojeva 35, 7)

 • Izraelci dadoše levitima od svoje baštine, po zapovijedi Jahvinoj, ove gradove s njihovim pašnjacima. (Jošua 21, 3)

 • Tako Izraelci ždrijebom dodijeliše levitima te gradove s pašnjacima, kako bijaše zapovjedio Jahve preko Mojsija. (Jošua 21, 8)

 • pripade Kirjat-Arba, glavni grad Anakovaca, to jest Hebron, u Judinoj gori, s pašnjacima unaokolo. (Jošua 21, 11)

 • Sinovima sveæenika Arona pripade grad-utoèište Hebron s pašnjacima i Libna s pašnjacima; (Jošua 21, 13)

 • Jatir s pašnjacima, Eštemoa s pašnjacima, (Jošua 21, 14)

 • Holon s pašnjacima, Debir s pašnjacima, (Jošua 21, 15)

 • Ašan s pašnjacima, Juta s pašnjacima, Bet-Šemeš s pašnjacima. Dakle, devet gradova od ona dva plemena. (Jošua 21, 16)

 • Od plemena Benjaminova: Gibeon s pašnjacima, Geba s pašnjacima, (Jošua 21, 17)

 • Anatot s pašnjacima, Almon s pašnjacima. Dakle, èetiri grada. (Jošua 21, 18)

 • Tako su sveæenici, sinovi Aronovi, dobili svega trinaest gradova s njihovim pašnjacima. (Jošua 21, 19)

 • Dali su im grad-utoèište Šekem s pašnjacima njegovim na Efrajimovoj gori, zatim Gezer s pašnjacima, (Jošua 21, 21)


“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina